VN asetus PLM:stä nyt ja aikaleimoin

Puolustusministeriön hallinnonalaa määrittelee Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä (375/2003).

Asetus nyt

1 § Ministeriön tehtävät

Puolustusministeriön tehtäviä ovat:

1) puolustuspolitiikan valmistelu ja toimeenpano;

2) sotilaallinen maanpuolustus;

3) puolustusvoimien kokoonpano ja johtosuhteet;

4) kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen;

5) asevelvollisuusjärjestelmä, sotilaskoulutus ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö;

6) kansainvälinen puolustusmateriaaliyhteistyö ja puolustustarvikkeiden vientivalvonta;

7) aluevalvontaviranomaisten toiminnan johtaminen ja yhteensovittaminen;

8) aseidenriisunta- ja asevalvonta-asiat;

9) sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvaaminen;

10) hallinnonalan yhdyskunta- ja ympäristöasiat.

2 § Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja toimielimet

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) säädetään:

1) Puolustusvoimat;

2) vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta;

3) kutsunta-asiain keskuslautakunta;

4) kutsuntalautakunnat.

3 § Organisaatio

Ministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliittinen osasto. Osastoihin kuuluvista yksiköistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön alaisuudessa hallintoyksikkö ja viestintäyksikkö sekä Turvallisuuskomitean sihteeristö. Viestintäyksikön yhteydessä on maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö ja puolustuspoliittisen osaston tutkimusyksikön johtajan alaisuudessa maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö.

Osastoon kuuluvan yksikön ja erillisen toimintayksikön johtajana on ministerin tehtävään määräämä virkamies.

4 § Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, osastojen ja erillisten toimintayksiköiden toimialasta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Osaston ja erillisen toimintayksikön sisäisestä organisaatiosta ja työnjaosta säädetään tarkemmin työjärjestyksessä tai määrätään tarvittaessa osastopäällikön tai erillisen toimintayksikön johtajan antamassa ministeriön sisäisessä määräyksessä.

5 § Oikeus päätösvallan pidättämiseen

Sen lisäksi, mitä valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään ratkaisuvallan pidättämisestä, voi erillisen toimintayksikön johtaja yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muuten saisi ratkaista

6 § Virkojen erityiset kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on, sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään:

1) hallintojohtajalla käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) erikoistutkijalla, neuvottelevalla virkamiehellä, yli-insinöörillä ja ylitarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

3) esittelijällä korkeakoulututkinto;

4) osastoesiupseerilla sotatieteiden maisterin tutkinto ja sotilasammatilliset opinnot tai upseerin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja vanhemmalla osastoesiupseerilla lisäksi yleisesikuntaupseerin tutkinto;

5) sotilasinsinöörillä diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto, riittävä kokemus sotilasinsinöörin tehtävissä ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä sotilasyli-insinöörillä diplomi-insinöörin tutkinto, riittävä kokemus sotilasinsinöörin tehtävissä ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

6) maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerillä virkaan soveltuva tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys tutkimustyöhön ja sen johtamiseen.

7 § Arvonimet

Osastopäälliköllä on ylijohtajan ja maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerillä professorin arvonimi.

8 § Henkilökunnan nimittäminen

Muut kuin valtioneuvostosta annetun lain 13 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 42 §:ssä tarkoitetut virkamiehet nimittää puolustusministeriö.

9 § Sotilasvirassa palvelevan oikeudet ja velvollisuudet

Sotilasvirkoja ovat 6 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut virat.

Sotilasvirassa palvelevan oikeudesta lukea hyväkseen palvelusvuosia sekä hänen muista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan on tämän asetuksen lisäksi voimassa, mitä puolustusvoimien ammattisotilaista säädetään.

10 § Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan puolustusministeriöstä 20 päivänä joulukuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (1368/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Asetus aikaleimoin

1 § [1.6.2003-31.12.2999] Ministeriön tehtävät

[1.6.2003-31.12.2999] Puolustusministeriön tehtäviä ovat:

[1.6.2003-31.12.2999] 1) puolustuspolitiikan valmistelu ja toimeenpano;

[1.6.2003-31.12.2999] 2) sotilaallinen maanpuolustus;

[1.6.2003-31.12.2999] 3) puolustusvoimien kokoonpano ja johtosuhteet;

[1.6.2003-31.12.2999] 4) kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen;

[1.6.2003-31.12.2999] 5) asevelvollisuusjärjestelmä, sotilaskoulutus ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö;

[1.6.2003-31.12.2999] 6) kansainvälinen puolustusmateriaaliyhteistyö ja puolustustarvikkeiden vientivalvonta;

[1.6.2003-31.12.2999] 7) aluevalvontaviranomaisten toiminnan johtaminen ja yhteensovittaminen;

[1.6.2003-31.12.2999] 8) aseidenriisunta- ja asevalvonta-asiat;

[1.6.2003-31.12.2999] 9) sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvaaminen;

[1.6.2003-31.12.2999] 10) hallinnonalan yhdyskunta- ja ympäristöasiat.

2 § [1.6.2003-31.12.2009] Ministeriön toimiala

2 § [1.1.2010-31.12.2999] Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja toimielimet

[1.6.2003-31.12.2999] Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) säädetään:

[1.6.2003-31.12.2007] pääesikunta ja puolustusvoimat

[1.1.2008-31.12.2009] Pääesikunta ja puolustusvoimat

[1.1.2010-31.12.2020] puolustusvoimat

[1.1.2021-31.12.2999] 1) Puolustusvoimat;

[1.6.2003-31.12.2020] puolustushallinnon rakennuslaitos

[1.1.2021-31.12.2999] 2) vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta;

[1.6.2003-31.12.2007] vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta

[1.1.2008-31.12.2020] vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta

[1.1.2021-31.12.2999] 3) kutsunta-asiain keskuslautakunta;

[1.6.2003-31.12.2009] kutsuntalautakunnat

[1.1.2010-31.12.2020] kutsunta-asiain keskuslautakunta

[1.1.2021-31.12.2999] 4) kutsuntalautakunnat.

[1.6.2003-31.12.2009] kutsunta-asiain keskuslautakunta

[1.1.2010-31.12.2020] kutsuntalautakunnat.

[1.6.2003-31.12.2007] VPU Pukutehdas Oy.

[1.1.2008-31.12.2009] Puolustushallinnon palvelukeskus.

3 § [1.6.2003-31.12.2999] Organisaatio

[1.6.2003-31.12.2999] Ministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliittinen osasto. Osastoihin kuuluvista yksiköistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

[1.6.2003-31.12.2009] Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä toimintayksikköinä hallintoyksikkö, tarkastusyksikkö ja tiedotusyksikkö sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö.

[1.1.2010-31.12.2010] Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä toimintayksikköinä hallintoyksikkö, lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, tarkastusyksikkö ja viestintäyksikkö sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö ja maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö.

[1.1.2011-31.12.2011] Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä toimintayksikköinä hallintoyksikkö, lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, tarkastusyksikkö ja viestintäyksikkö sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö ja maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö sekä hallintopoliittisen osaston osastopäällikön alaisuudessa maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö.

[1.1.2012-31.12.2016] Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön alaisuudessa hallintoyksikkö, lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, tarkastusyksikkö ja viestintäyksikkö sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö ja maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö sekä puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön alaisuudessa maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö.

[1.1.2017-31.12.2999] Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön alaisuudessa hallintoyksikkö ja viestintäyksikkö sekä Turvallisuuskomitean sihteeristö. Viestintäyksikön yhteydessä on maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö ja puolustuspoliittisen osaston tutkimusyksikön johtajan alaisuudessa maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö.

[1.6.2003-31.12.2011] Osastoon kuuluvan yksikön ja erillisen toimintayksikön johtajana on ministerin tehtävään määräämä virkamies.

[1.1.2012-31.12.2016] Osastoon kuuluvan yksikön ja 2 momentissa tarkoitetun toimintayksikön johtajana on ministerin tehtävään määräämä virkamies.

[1.1.2017-31.12.2999] Osastoon kuuluvan yksikön ja erillisen toimintayksikön johtajana on ministerin tehtävään määräämä virkamies.

4 § [1.6.2003-31.12.2999] Työjärjestys

[1.6.2003-31.12.2999] Työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, osastojen ja erillisten toimintayksiköiden toimialasta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

[1.6.2003-31.12.2999] Osaston ja erillisen toimintayksikön sisäisestä organisaatiosta ja työnjaosta säädetään tarkemmin työjärjestyksessä tai määrätään tarvittaessa osastopäällikön tai erillisen toimintayksikön johtajan antamassa ministeriön sisäisessä määräyksessä.

5 § [1.6.2003-31.12.2999] Oikeus päätösvallan pidättämiseen

[1.6.2003-31.12.2016] Sen lisäksi, mitä valtioneuvostosta annetun lain 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään ratkaisuvallan pidättämisestä, voi erillisen toimintayksikön johtaja yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muuten saisi ratkaista.

[1.1.2017-31.12.2999] Sen lisäksi, mitä valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään ratkaisuvallan pidättämisestä, voi erillisen toimintayksikön johtaja yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muuten saisi ratkaista

6 § [1.6.2003-31.12.2016] Virkojen kelpoisuusvaatimukset

6 § [1.1.2017-31.12.2999] Virkojen erityiset kelpoisuusvaatimukset

[1.6.2003-31.12.2999] Kelpoisuusvaatimuksena on, sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään:

[1.6.2003-31.12.2999] 1) hallintojohtajalla käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

[1.6.2003-31.12.2016] 2) erikoistutkijalla, kielenkääntäjällä, neuvottelevalla virkamiehellä, tarkastusjohtajalla, yli-insinöörillä ja ylitarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

[1.1.2017-31.12.2999] 2) erikoistutkijalla, neuvottelevalla virkamiehellä, tarkastusjohtajalla, yli-insinöörillä ja ylitarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

[1.6.2003-31.12.2999] 3) esittelijällä korkeakoulututkinto;

[1.6.2003-31.12.2010] 4) vanhemmalla osastoesiupseerilla yleisesikuntaupseerin tutkinto sekä osastoesiupseerilla upseerin tutkinto ja vahvistettu jatkokoulutus.

[1.1.2011-31.12.2016] 4) vanhemmalla osastoesiupseerilla yleisesikuntaupseerin tutkinto sekä osastoesiupseerilla upseerin tutkinto ja vahvistettu jatkokoulutus;

[1.1.2017-31.12.2999] 4) osastoesiupseerilla sotatieteiden maisterin tutkinto ja sotilasammatilliset opinnot tai upseerin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja vanhemmalla osastoesiupseerilla lisäksi yleisesikuntaupseerin tutkinto;

[1.1.2011-31.12.2016] 5) maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerillä virkaan soveltuva tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys tutkimustyöhön ja sen johtamiseen.

[1.1.2017-31.12.2999] 5) sotilasinsinöörillä diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkinto, riittävä kokemus sotilasinsinöörin tehtävissä ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä sotilasyli-insinöörillä diplomi-insinöörin tutkinto, riittävä kokemus sotilasinsinöörin tehtävissä ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

[1.1.2017-31.12.2999] 6) maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerillä virkaan soveltuva tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys tutkimustyöhön ja sen johtamiseen.

7 § [1.6.2003-31.12.2999] Arvonimet

[1.6.2003-31.12.2009] Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi. Työjärjestyksessä nimettävällä osaston tai erillisen toimintayksikön johtajalla voi olla puolustusasiainneuvoksen arvonimi.

[1.1.2010-31.12.2010] Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

[1.1.2011-31.12.2999] Osastopäälliköllä on ylijohtajan ja maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerillä professorin arvonimi.

8 § [1.6.2003-31.12.2016] Henkilökunnan nimittäminen ja ottaminen

8 § [1.1.2017-31.12.2999] Henkilökunnan nimittäminen

[1.6.2003-31.12.2016] Muut kuin valtioneuvostosta annetun lain 13 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 42 §:ssä tarkoitetut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa puolustusministeriö.

[1.1.2017-31.12.2999] Muut kuin valtioneuvostosta annetun lain 13 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 42 §:ssä tarkoitetut virkamiehet nimittää puolustusministeriö.

9 § [1.6.2003-31.12.2016] Upseerina palvelevan oikeudet ja velvollisuudet

9 § [1.1.2017-31.12.2999] Sotilasvirassa palvelevan oikeudet ja velvollisuudet

[1.6.2003-31.12.2016] Edellä 6 §:n 4 kohdassa tarkoitetun upseerin oikeudesta lukea hyväkseen palvelusvuosia sekä hänen muista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan on tämän asetuksen lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä puolustusvoimien upseereista säädetään.

[1.1.2017-31.12.2999] Sotilasvirkoja ovat 6 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut virat.

[1.1.2017-31.12.2999] Sotilasvirassa palvelevan oikeudesta lukea hyväkseen palvelusvuosia sekä hänen muista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan on tämän asetuksen lisäksi voimassa, mitä puolustusvoimien ammattisotilaista säädetään.

10 § [1.6.2003-31.12.2999] Voimaantulo

[1.6.2003-31.12.2999] Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

[1.6.2003-31.12.2999] Tällä asetuksella kumotaan puolustusministeriöstä 20 päivänä joulukuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (1368/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

[1.6.2003-31.12.2999] Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.