Valtioneuvoston ohjesääntö nyt ja aikaleimoin

Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) on asetus, joka tarkentaa valtioneuvostolakia (175/2003). Tarkempana säädöksenä asetukseen on tullut paljon muutoksia.

Asetuksen sisältö nyt

1 luku Yleiset säännökset

1 § Ohjesäännön soveltamisala

Tässä ohjesäännössä annetaan yhteiset säännökset ministeriön toimialasta, päätösvallasta ja sen siirrosta virkamiehelle, päätösvallan pidätysoikeudesta, esittelystä ministeriöissä, ministeriöiden esittelijöistä sekä virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä.

2 luku Asioiden ratkaiseminen valtioneuvostossa

2 § Toimivallanjako valtioneuvoston yleisistun- non ja ministeriöiden välillä

Perustuslaissa ja valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003) on yleiset säännökset toimivallan jaosta valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden välillä.

3 § Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat yleiset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat yleiset asiat:

1) eduskunnalle annettava hallituksen esitys, kertomus ja kirjelmä sekä valtioneuvoston tiedonanto, selonteko, kertomus ja kirjelmä;

2) eduskunnan vastaus ja kirjelmä, jos asia ei kuulu tasavallan presidentin tehtäviin tai toimivaltaan;

3) valtioneuvoston asetukset ja valtioneuvoston ratkaisuehdotukset tasavallan presidentin päätöksiksi;

4) ministereiden välinen työnjako sekä muut valtioneuvostolle kuuluvat hallituksen järjestäytymistä ja työskentelyä koskevat asiat;

5) päättäminen pääministeriä avustavan ministerin osallistumisesta Eurooppa-neuvoston kokoukseen ja muun kuin pääministerin toimimisesta Suomen edustajana muussa valtion ylimmän johdon osallistumista vaativassa Euroopan unionin toiminnassa kuin Eurooppa-neuvostossa;

6) Suomen kansallisten ehdokkaiden nimeäminen Euroopan komissioon, unionin tuomioistuimeen ja unionin yleiseen tuomioistuimeen, Euroopan keskuspankin johtokuntaan, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, alueiden komiteaan, talous- ja sosiaalikomiteaan ja Euroopan atomienergiayhteisön tieteellis-tekniseen komiteaan, ehdokkaiden ja edustajien määrääminen Euroopan investointipankin hallintoelimiin, jäsenten ja varajäsenten nimeäminen talous- ja rahoituskomiteaan sekä jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Euroopan vakausmekanismin hallintoneuvostoon;

7) valtuuskunnan asettaminen valtiosopimuksia ja muita kansainvälisiä velvoitteita koskevia neuvotteluja tai kansainvälistä kokousta varten, kun asia koskee useampaa kuin yhtä ministeriötä eikä asia kuulu tasavallan presidentin ratkaistavaksi;

8) edustajan määrääminen kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen yhteisöjen hallintoelimiin sekä näiden kansallisiin valmisteluelimiin, jollei asia kuulu tasavallan presidentin ratkaistavaksi, samoin kuin jäsenen määrääminen Pysyvään välitystuomioistuimeen ja ehdokkaiden nimeäminen kansainvälisten tuomioistuinten tuomarin ja jäsenen tehtäviin, jollei heitä nimetä Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännössä (SopS 1/1956) määrätyn menettelyn mukaisesti;

9) Euroopan unionissa päätettäviin asioihin sekä niihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettaviin asioihin liittyvät toimenpiteet, jos ne edellyttävät valtioneuvoston päätöstä;

10) esitykset Suomea koskeviksi Euroopan unionin alue- ja rakennepoliittisiksi ohjelmiksi sekä vuosittain laadittavat vakausohjelmat;

11) periaate- ja suunnittelupäätökset valtio-neuvoston ja eri hallinnonalojen tehtävien ja toiminnan ohjaamisesta ja järjestämisestä;

12) yleiset määräykset asioiden hoidosta ja valmistelusta valtion hallinnossa;

13) lakisääteiset valtakunnalliset suunnitelmat sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet;

14) maakuntien lukumäärä, alueet ja nimet, maakuntien yhteistoiminta-alueet, kuntien yhteisesti hoidettavaksi säädettyä tehtävää hoitavien kuntayhtymien alueet ja pelastustoimen alueet;

15) aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten lukumäärät, toimialueet, nimet ja toimipaikat, valtion aluehallinnon muut toimialueet, hätäkeskuslaitoksen yhteistoiminta-alueet ja kihlakuntien alueet sekä käräjäoikeuksien tuomiopiirit, jollei jaotus noudata kihlakuntajakoa;

16) valtioneuvoston esittelijäksi ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijäksi määrääminen;

17) Ahvenanmaan valtuuskunnan valtio-neuvoston valitsemien jäsenten ja heidän varamiestensä määrääminen;

18) saamelaiskäräjien jäsenten ja varajäsenten määrääminen tehtäväänsä, eron myöntäminen heille pyynnöstä samoin kuin heidän luottamustoimensa toteaminen lakanneeksi;

19) turvallisuustutkintalaissa (525/2011) tarkoitetun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittaminen ja tutkintaryhmän asettaminen tällaista tutkintaa varten;

20) pysyväisluontoisten ministeriön yhteydessä toimivien neuvoa-antavien toimielimien asettaminen;

21) määräaikaisen komitean tai muun määräaikaisen laajapohjaisen valmisteluelimen asettaminen yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten;

21 a) pääministerin esityksestä tapahtuva määräaikaisen valmisteluelimen tai -hankkeen asettaminen;

22) valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä tarkoitettujen poikkeusolojen toteaminen ja poikkeusoloista johtuvien, kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista koskevien ilmoitusten antaminen.

4 § Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat taloudelliset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat taloudelliset asiat:

1) valtiontalouden kehykset ja niihin liittyvät kannanotot sekä valtion talousarvion soveltamisesta annettavat yleiset määräykset;

2) eduskunnan suostumukseen perustuvan lainan takaisin maksamisesta vapauttaminen ja lainan muuttaminen avustukseksi, valtiontakausten ja takuiden sekä niihin rinnastettavien vastuusitoumusten antaminen ja takautumisoikeudesta luopuminen samoin kuin takausmaksusta vapauttaminen;

3) yhteiskuntapoliittisesti merkittävien määrärahojen jako tai jakoa koskevat periaatteet samoin kuin määrärahojen jako alueellisesti, jolleivät jakoperusteet ole säädöksissä tai määräyksissä taikka valtion talousarvion perusteluissa eikä kyse ole virastojen ja laitosten toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista;

4) kuntien yleisen valtionosuuden keskimääräisen euromäärän sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionrahoituksen perusteena olevien keskimääräisten yksikköhintojen vahvistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden määräytymisen perusteena olevat laskennalliset kustannukset ja syrjäisyyskertoimet, kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus sekä kunnallishallinnon ohjaamiseksi tarkoitetut määräykset samoin kuin määräykset kuntien yhteistoiminnasta silloin, kun kunnat eivät pääse sopimukseen keskenään;

5) valtion kiinteistövarallisuuden luovuttaminen ja valtion maaomaisuuden vuokraaminen, päätösvallan siirtäminen valtion kiinteistövarallisuuden luovutuksissa ministeriöiltä virastoille ja laitoksille laissa säädetyissä rajoissa sekä valtion irtaimen omaisuuden luovuttamisen ja valtion perintönä saaman omaisuuden käytöstä päättäminen asetuksella säädetyissä rajoissa;

7) yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti merkittävät luvat.

5 § Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat virkamiehiä koskevat asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat virkamiehiä koskevat asiat:

1) valtioneuvoston yleisistunnon nimitettäväksi kuuluvan virkamiehen virkasuhteen purkaminen ja irtisanominen virkamiehestä johtuvasta syystä sekä asettaminen valtio-neuvoston käytettäväksi ja tätä koskevan määräajan jatkaminen;

2) erivapaus virkaan, johon tasavallan presidentti tai valtioneuvosto nimittää;

3) virkavapauden myöntäminen yli kahdeksi vuodeksi niille virkamiehille, jotka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto nimittää, jollei kysymys ole virkavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, sekä nimittäminen yli vuodeksi kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto;

4) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimitettäväksi kuuluvan virkamiehen oikeuttaminen jatkamaan virassa eroamisiän jälkeen;

5) valtion virkamieslain (750/1994) 26 §:ssä säädettyjä virkamiehiä koskevan, palvelussuhteessa noudatettavista ehdoista tehdyn sopimuksen irtisanominen sekä sopimusten tarkistusperusteet;

6) valtion virkaehtosopimuksen hyväksyminen, jos sopimus voimaan tullakseen lain mukaan edellyttää valtioneuvoston hyväksymistä, palvelussuhteen ehtojen määrääminen toisin kuin valtion virkaehtosopimuksessa on sovittu sekä virkaehtosopimuksen rikkomisesta tuomittavien hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistaminen;

7) viran siirtäminen ministeriöiden toimialamuutosten yhteydessä toiseen ministeriöön sekä ministeriön toimintaan talousarviossa osoitetun määrärahan siirtäminen toisen ministeriön käytettäväksi.

6 § Valtioneuvoston ratkaistaviksi laissa tai asetuksessa säädetyt asiat

Sen lisäksi, mitä 3―5 §:ssä säädetään, valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat laissa tai asetuksessa valtioneuvoston ratkaistaviksi säädetyt asiat:

1) virkanimitykset sekä virkaan siirtäminen ja tehtävään määrääminen;

2) keskushallinnon virastojen ja laitosten johtokuntien jäsenten määrääminen;

3) jäsenten ja asiantuntijoiden määrääminen lautakuntiin, neuvostoihin ja muihin niihin verrattaviin toimielimiin, joilla on muita kuin valmistelutehtäviä;

4) valtion liikelaitoksia ja valtion yhtiöitä sekä valtion osakasvallan käyttämistä muissa yhtiöissä koskevat asiat;

5) valtion talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevat asiat;

6) valtiollisia vaaleja koskevat asiat;

7) sisärajatarkastusten palauttamiseen ja rajanylityspaikan väliaikaiseen sulkemiseen liittyvät päätökset;

8) Suomen Pankkia, Valtion vakuusrahastoa, vakuutusyhtiöitä ja Kansaneläkelaitosta koskevat asiat;

9) maksuja ja maksuperusteita koskevat asiat;

10) pakkolunastusta ja lunastusta koskevat luvat;

11) ydinenergiaa koskevat asiat lukuun ottamatta ydinenergialain (990/1987) 45 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja hyväksymisiä;

12) kuntajaon muuttamista koskevat asiat;

13) alistuksia koskevat asiat;

14) säädösten julkaiseminen saamenkielellä säädöskokoelmassa ja valtiosopimusten julkaiseminen saamenkielellä säädöskokoelman sopimussarjassa;

15) poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain (408/2007) 1 §:ssä tarkoitetun poikkeusolojen vakuutustakuun antaminen.

7 § Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat muut asiat

Edellä 3―6 §:ssä säädettyjen asioiden lisäksi valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat muut asiat:

1) valtioneuvostosta annetussa laissa tai muussa laissa yleisistunnon ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä asian siirtäminen yleisistuntoon;

2) asiakirjan salassapitoajan jatkaminen;

3) yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti merkittävät hallitus- ja hallintoasiat, joita ei ole säädetty kuuluviksi minkään muun viranomaisen toimivaltaan.

8 § Yleisistunnossa ratkaistavat viranomaisten yhteistoimintaa ja erimielisyyksiä koskevat asiat

Valtioneuvoston yleisistunto ratkaisee seuraavat viranomaisten yhteistoimintaa koskevat asiat:

1) kysymys siitä, minkä ministeriön käsiteltäviin jokin asia kuuluu, sekä tarvittaessa asian määrääminen valmisteltavaksi yhteisesti kahdessa tai useammassa ministeriössä;

2) asiat, joissa valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta ei puolla ministeriön ehdottamaa ratkaisua eikä ministeri luovu siitä;

3) muun kahden tai useamman ministeriön toimialaan kuuluvan asian, joista ministeriöt eivät pääse sopimukseen keskenään.

9 § Ministeriössä ratkaistavat asiat

Valtioneuvostolle ja ministeriöille kuuluvat asiat, joita 3―8 §:n mukaan ei ole käsiteltävä ja ratkaistava yleisistunnossa, ratkaistaan ministeriössä sen mukaan kuin valtioneuvostosta annetun lain 12 §:ssä säädetään.

3 luku Ministeriöt ja niiden toimialat

10 § Toimivaltainen ministeriö ja eräät yhteistyöelimet

Asiat jakautuvat ministeriöiden toimialoille niin kuin tässä luvussa säädetään. Asian käsittelee se ministeriö, jonka toimialaan se pääosaltaan kuuluu (toimivaltainen ministeriö).

Valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden jaosta ministeriöiden kesken säädetään valtioneuvostosta annetun lain 8 §:ssä ja Euroopan unionissa päätettävien asioiden jaosta lain 9 §:ssä.

Ministeriöiden välisestä yhteistyöstä säädetään valtioneuvostosta annetun lain 2 §:ssä. Pysyviä yhteistyöelimiä ovat kansliapäällikkö- ja valmiuspäällikkökokous. Kansliapäällikkökokous toimii valtioneuvoston johtamisen tukena. Häiriötilanteissa johtamisen tukena toimii myös valmiuspäällikkökokous.

11 § Kaikille ministeriöille kuuluvat ja yhteiset tehtävät

Ministeriö käsittelee oman toimialansa toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, lainvalmisteluasiat, tietoyhteiskunta-asiat, hallintoasiat, viestintäasiat, tietohallintoasiat, tutkimusta, kehittämistä ja seurantaa koskevat asiat, kansainväliset asiat sekä toimialansa hallinnassa olevan valtion varallisuuden omistaja-asiat samoin kuin muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan toimialan tehtävien hoitamiseen. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat kuitenkin valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät, joista säädetään 12 §:ssä.

Ministeriö käsittelee toimialansa virastoja, laitoksia, liikelaitoksia, talousarvion ulkopuolisia rahastoja, yhteisöjä, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskevat asiat. Samoin ministeriö käsittelee toimialansa tehtäviä hoitavia muita toimielimiä koskevat asiat ja ohjaa aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa.

12 § Valtioneuvoston kanslian toimiala

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat:

1) pääministerin avustaminen valtioneuvoston yleisessä johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa;

2) Euroopan unionissa päätettävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittaminen sekä Euroopan unionin kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat;

3) valtioneuvoston viestintä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittaminen;

4) valtioneuvoston organisointi, hallituksen toiminta ja valtioneuvoston yleisten toimintaedellytysten järjestäminen;

5) valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka;

6) valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi;

7) valtioneuvoston yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus, häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen sekä valmiuslain 6 §:ssä tarkoitetun poikkeusolojen toteamisen ja käyttöönottoasetuksen antamisen yleinen yhteensovittaminen;

8) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen toiminta- ja taloussuunnittelun, hankintatoimen, talous- ja henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen sekä matkahallinnon ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen;

9) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteinen tietohallinto, mukaan lukien ulkoasiainhallinnon ulkomaanedustustojen tieto- ja viestintätekniset peruspalvelut, ja asiakirjahallinto sekä niihin liittyvä hyvän tiedonhallintatavan ja yhteentoimivuuden ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä arkistonmuodostajan tehtävät;

10) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen verkkopalvelun ja sisäisen verkkoviestinnän kehittäminen ja yhteensovittaminen;

11) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toimitila-asiat;

12) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset sisäiset palvelut.

13 § Ulkoministeriön toimiala

Ulkoministeriön toimialaan kuuluvat:

1) ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ulkopoliittisesti merkittävät kansainväliset asiat sekä kansainväliset suhteet yleisesti;

2) avustaminen valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden yhteensovittamisessa;

3) kauppapolitiikka ja kaupallis-taloudelliset suhteet;

4) kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö;

5) suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen, konsulipalvelut ja vastaavat muut viranomaispalvelut ulkomailla;

6) kansainväliset lainkäyttö- ja tutkintaelimet;

7) Suomen edustaminen Euroopan unionin tuomioistuimessa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa valvontamenettelyissä;

8) Suomen ulkomaanedustus;

9) vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen edustautuminen Suomessa.

14 § Oikeusministeriön toimiala

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat:

1) lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla;

2) valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta;

3) tuomioistuinlaitos, syyttäjäntoimi, ulosottotoimi, oikeusapu ja muu oikeudenhoito;

4) kriminaalipolitiikka, rikoksentorjunta ja rikosseuraamukset;

5) vaalit, kansanäänestykset ja puolueet;

6) Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto lukuun ottamatta maakunnan taloutta koskevia asioita sekä saamelaisten kulttuuri-itsehallinto;

7) yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen.

15 § Sisäministeriön toimiala

Sisäministeriön toimialaan kuuluvat:

1) yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisihallinto ja yksityinen turvallisuusala;

2) maahanmuuton yleiset edellytykset ja maahanmuuton sääntely lukuun ottamatta työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoa sekä kansainvälinen suojelu ja paluumuutto;

3) Suomen kansalaisuus;

4) pelastustoimi;

5) hätäkeskustoiminta;

6) rajaturvallisuus ja meripelastustoimi;

7) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet;

8) aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin.

16 § Puolustusministeriön toimiala

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat:

1) puolustuspolitiikka;

2) sotilaallinen maanpuolustus;

3) kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen;

4) sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta.

17 § Valtiovarainministeriön toimiala

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat:

1) talous- ja finanssipolitiikka;

2) valtiontalous, valtion talousarvio ja taloudenhoito, valtion varat ja varallisuus sekä maksupolitiikan ja maksujen yleiset perusteet;

3) veropolitiikka, verotus ja yleinen tullipolitiikka;

4) valtion lainanotto, valtionvelka sekä valtiontakaukset ja -takuut;

5) rahoitusmarkkinoiden toiminta;

6) kansainväliset rahoituslaitokset;

7) valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö- ja työmarkkinapolitiikka, henkilöstön oikeudellinen asema ja muut palvelussuhteen ehdot;

8) valtion yleinen tilastotoimi;

9) julkishallinnon yleinen kehittäminen sekä valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittäminen;

10) aluehallinnon ja valtion paikallishallinnon aluejaot ja niiden yhteensovittaminen;

11) julkisen hallinnon tietopolitiikan, tiedonhallinnan ja sähköisen asioinnin yleiset perusteet;

12) aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus;

13) kuntajaotus, kunnallishallinto ja -talous sekä valtion ja kuntien suhde;

14) kunnallisen ja valtion eläkejärjestelmän valvonta ja rahoitus;

15) Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevat asiat;

16) väestökirjanpito.

18 § Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat:

1) tiede, koulutus ja varhaiskasvatus;

2) taide, kulttuuri, kulttuuriperintö, liikunta ja nuorisotyö;

3) arkisto- ja yleinen kirjastotoimi;

4) evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat;

5) opintotuki;

6) tekijänoikeus.

19 § Maa- ja metsätalousministeriön toimiala

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat:

1) maatalous;

2) maaseudun kehittäminen;

3) metsätalous;

4) kala-, riista- ja porotalous;

5) elintarvikkeet;

6) maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys;

7) maanmittaus, paikkatietojen yhteiskäyttö ja kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat;

8) vesitalous.

20 § Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat:

1) tie- ja rautatieliikenne, siviili-ilmailu ja vesiliikenne;

2) liikenneväylät, satamat ja lentopaikat;

3) ilmakehän tutkimus ja seuranta, sääpalvelut sekä fysikaalinen merentutkimus ja seuranta;

4) sähköinen viestintä ja postitoiminta;

5) viestintäpalvelujen tietoturvallisuus.

21 § Työ- ja elinkeinoministeriön toimiala

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat:

1) työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu;

2) työympäristökysymykset, työelämän yhdenvertaisuus, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu;

4) elinkeinopolitiikka;

5) energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen;

6) innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus;

7) markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka;

8) siviilipalvelus;

9) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishallinnollinen ohjaus;

10) työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuutto sekä maahanmuuttajien kotouttaminen.

22 § Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat:

1) terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy;

2) sosiaali- ja terveyspalvelut;

3) lääkehuolto;

4) terveydensuojelu sekä säteilyhaittojen, kemikaalien ja geeniteknologian valvonta;

5) toimeentuloturva;

6) vakuutusmarkkinoiden toiminta;

7) työsuojelu;

8) naisten ja miesten välinen tasa-arvo.

24 § Ympäristöministeriön toimiala

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat:

1) ympäristönsuojelu ja ympäristövahinkojen torjunta;

2) alueiden käyttö;

3) luonnonsuojelu;

4) rakentaminen;

5) asuminen.

4 luku Valtioneuvoston ministerivaliokunnat ja asioiden valmistelu

25 § Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä ulkoministeri, valtioneuvoston määräämä ulkoministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, puolustusministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä.

Sisäministeri osallistuu asian käsittelyyn valiokunnassa silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä kysymyksiä. Asian käsittelyyn valiokunnassa osallistuu myös muu ministeri silloin, kun käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy hänen toimialaansa kuuluvia kysymyksiä.

Valiokunnan on valmistelevasti käsiteltävä tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muita Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat. Valiokunta käsittelee myös sen tehtävien alaan kuuluvien asioiden yhteensovittamista koskevat kysymykset.

26 § EU-ministerivaliokunta

Euroopan unionia koskevien asioiden valiokunnan (EU-ministerivaliokunta) puheenjohtaja-na on pääministeri sekä muina jäseninä valtioneuvoston määräämä valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, ulkoministeri, ulkomaankauppa-asioita käsittelemään määrätty ministeri, oikeusministeri, valtiovarainministeri, maa- ja metsätalousministeri ja elinkeinoministeri sekä tarpeen vaatiessa muut ministerit, jotka valtioneuvosto määrää. Jäsenenä valiokunnassa on lisäksi kulloinkin se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu. Asian käsittelyyn voi osallistua myös muu ministeri.

Valiokunnan on valmistavasti käsiteltävä ne Euroopan unionissa päätettävät asiat, jotka pääministeri määrää käsiteltäviksi valiokunnassa tai jotka se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu, saattaa käsiteltäviksi valiokunnassa taikka joiden käsittelemistä valiokunnassa muutoin pidetään aiheellisena.

Ahvenanmaan maakuntahallituksen puheenjohtajalla on oikeus tulla kuulluksi EU-ministerivaliokunnassa silloin, kun asia kuu-luu Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan tai se on muutoin maakunnalle erityisen tärkeä.

27 § Raha-asiainvaliokunta

Raha-asiainvaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtiovarainministeri ja kaksi muuta ministeriä, joista valtioneuvosto määrää toisen ja joista toisena on se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuluu. Tarpeen vaatiessa valtioneuvosto määrää vielä enintään kuusi ministeriä jäseniksi valiokuntaan. Jos valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on määrätty ministeri, hänkin on valiokunnan jäsen.

Raha-asiainvaliokunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Yhden läsnä olevan jäsenen tulee olla valtiovarainministeriöstä.

Valtioneuvosto määrää asiat, jotka niiden taloudellisen tai muun merkityksen vuoksi on ennen päätöksen tekemistä käsiteltävä raha-asiainvaliokunnassa.

28 § Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtiovarainministeri, valtioneuvoston määräämä valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, elinkeinoministeri, työministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä.

Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa on valmistavasti käsiteltävä asiat, jotka koskevat:

1) kokonaistaloudellista kehitystä sekä yleisiä talouspoliittisia toimenpiteitä;

2) julkisen talouden kehityksen pääsuunta-viivoja;

3) muita talouspoliittisia toimenpiteitä siinä laajuudessa kuin pääministeri määrää.

29 § Valtioneuvoston kanslian lausunto

Valtioneuvoston kanslian lausunto on hankittava silloin, kun muutetaan ministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksiä ministeriön tehtävistä.

29 a § Hallituksen esityksiä koskevien tietojen sekä esitysluonnosten toimittaminen

Asianomaisen ministeriön on toimitettava tiedot valmisteilla olevista hallituksen esityksistä hallituksen lainsäädäntösuunnitelmaa varten valtioneuvoston kansliaan.

Luonnokset hallituksen esityksiksi on toimitettava valtioneuvoston kansliaan.

Valtioneuvoston kanslia voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitetuista tiedoista, niiden muodosta ja niiden toimittamisessa noudatettavista menettelyistä.

30 § Laintarkastus

Laki- ja asetusehdotukset on toimitettava oikeusministeriöön tarkastettaviksi, jollei asian kiireellisyydestä välttämättä muuta johdu. Tarkastettavaksi ei kuitenkaan tarvitse toimittaa asetusehdotusta, jos asia on yleiseltä merkitykseltään vähäinen.

31 § Valtiovarainministeriön lausunto

Valtiovarainministeriön lausunto on hankittava silloin, kun jonkin muun ministeriön valmisteltavana olevalla asialla on huomattava kansantaloudellinen tai valtiontaloudellinen merkitys.

Valtiovarainministeriön lausunto on hankittava myös silloin, kun on tarvetta saattaa raha-asiainvaliokunnan käsiteltäväksi talousarviokäsittelystä erillisenä määrärahan talousarvioesitykseen ottamista tai talousarviossa olevan määrärahan käyttöperusteiden muuttamista koskeva asia.

Ministeriön on annettava valtiovarainministeriölle kansan- ja valtiontaloudellisten seikkojen arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot, ennen kuin kansan- tai valtiontaloudellisesti merkittävä asia esitellään päätöksentekoa taikka raha-asiainvaliokunnan tai talouspoliittisen ministerivaliokunnan valmistelevaa käsittelyä varten, ja neuvoteltava tarpeen mukaan asiasta valtiovarainministeriön kanssa.

32 § Esittelylupa toiselta ministeriöltä

Toimivaltaiselta ministeriöltä on pyydettävä lupa esittelemiseen silloin, kun ministeriössä käsiteltävänä oleva asia kuuluu toisen ministeriön toimialaan.

5 luku Asioiden käsittely valtioneuvostossa ja ministeriöissä

33 § Käsittelyn lykkääminen

Valtioneuvoston jäsen voi saada asian käsittelyn yleisistunnossa lykätyksi seuraavaan istuntoon asiaan perehtymistä varten.

Kukin valtioneuvoston jäsen voi käyttää 1 momentissa säädettyä oikeutta samassa asiassa vain kerran.

Asian käsittelyä voidaan lykätä enintään kolme kertaa.

34 § Valtioneuvoston esittelijät

Valtioneuvoston esittelijöistä säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa. Valtioneuvosto voi lisäksi määrätä esittelijäkseen ministeriön virkamiehen, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon ja jota voidaan pitää tehtävään soveltuvana.

35 § Ministeriön esittelijät

Ministeriössä esittelevät asioita valtioneuvoston esittelijöinä toimivat ministeriön virkamiehet ja ne virkamiehet, joiden tehtäviin se on säädetty kuuluvaksi, sekä ne ministeriön muut virkamiehet, jotka ministeriö siihen on määrännyt.

36 § Päätösvallan siirtäminen virkamiehelle

Ministerin ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa.

Ministeriön esittelijöinä toimivien virkamiesten ratkaistaviksi voidaan antaa asiat, jotka eivät ole yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä ja jotka koskevat:

1) määrärahojen jakoa, lupien myöntämistä, tukien antamista ja muuta niihin rinnastettavaa päätöksentekoa;

2) tulostavoitteiden asettamista, ministeriön toimintaan käytettäviä määrärahoja, henkilöstöhallintoa sekä muuta sisäistä hallintoa ja järjestystä;

3) ministeriön lausunnon antamista;

4) hallinnonalan määräyksiä ja ohjeita.

37 § Oikeus päätösvallan pidättämiseen

Pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä ja kansliapäällikkö sekä alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö voivat pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka heidän alaisensa muutoin saisi ratkaista.

38 § Ratkaisu ilman esittelyä

Asia ratkaistaan ministeriössä virkamiehen esittelystä, jollei asia koske ainoastaan rekisteröinti- tai kirjaamistoimenpidettä. Palvelussuhdetta koskevia asioita lukuun ottamatta esittelyä ei kuitenkaan tarvita asioissa, jotka koskevat ministeriön sisäistä henkilöstö- tai taloushallintoa.

39 § Pöytäkirja

Esittelystä tasavallan presidentille, valtioneuvoston yleisistunnosta sekä valtioneuvoston valiokunnista pidetään pöytäkirjaa.

Valtioneuvoston pöytäkirjan tarkastaa ja oikeaksi vahvistaa esittelijä, minkä jälkeen pöytäkirja toimitetaan ministerin tarkastettavaksi. Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä.

Valiokunnan pöytäkirjan vahvistaa oikeaksi valiokunnan sihteeri.

40 § Oikeuskanslerin tarkastus

Oikeuskanslerin tarkastettaviksi on jokaiselta kuukaudelta kahden seuraavan kuukauden kuluessa toimitettava tasavallan presidentin esittelyjen ja valtioneuvoston yleisistuntojen pöytäkirjat.

41 § Toimituskirja

Toimituskirja valtioneuvoston yleisistunnossa tehdystä päätöksestä tai päätöstä koskeva kirjallinen ilmoitus on sen ministerin allekirjoitettava, jonka alaan asia kuuluu, ja asianomaisen esittelijän varmennettava.

Toimituskirja tai kirjallinen ilmoitus ministerin tai virkamiehen ratkaisemasta asiasta on ratkaisijan allekirjoitettava ja esittelijän varmennettava. Jos virkamies on ratkaissut asian ilman esittelyä, hän allekirjoittaa toimituskirjan yksin.

Varmentaja vastaa siitä, että toimituskirja tai ilmoitus on päätöksen mukainen.

41 a § Eräiden asiakirjojen allekirjoittaminen

Eduskunnalle annettavan hallituksen kertomuksen ja kirjelmän allekirjoittaa valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana toiminut ministeri ja varmentaa se ministeri, jonka alaan asia kuuluu. Jos asia kuuluu valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana asiasta päätettäessä toimineen ministerin alaan, asiakirjan varmentaa kuitenkin asian esittelijä. Hallituksen esityksiä sekä valtioneuvoston kirjelmiä, selontekoja ja tiedonantoja koskevan valtioneuvoston yleisistunnon yhteisen päätösasiakirjan allekirjoittaa valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana toiminut ministeri ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

6 luku Ministeriön virkamiehiä koskevat säännökset

42 § Virkamiesten nimittämistoimivalta

Ministeriön virkamiehistä valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, kansliapäällikön, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, ylijohtajan ja muun johtajan, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, finanssineuvoksen, budjettineuvoksen ja muun neuvoksen sekä neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.

43 § Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) valtiosihteerillä ylempi korkeakoulututkinto tai muuten hankittu pätevyys sekä tehtävän edellyttämä kokemus;

3) apulaisosastopäälliköllä, toimistopäälliköllä ja muulla yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

Lisävaatimuksista säädetään ministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen virkamiesten samoin kuin ulkoasiainhallinnon virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään erikseen.

44 § Valtiosihteerin tehtävät

Ministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tehtävänä on ministerin apuna ja edustajana:

1) edistää ja seurata ministerin toimialalla hallitusohjelman toteuttamista;

2) ohjata ministerin apuna asioiden valmistelua ministerin toimialalla;

3) huolehtia yhdessä kansliapäällikön kanssa ministeriön ja muiden hallinnonalojen yhteistyöstä;

4) avustaa ministeriä kansainvälisten tehtävien ja etenkin EU-asioiden valmistelussa;

5) edustaa ministeriä hänen toimeksiantojensa mukaisesti;

6) hoitaa muut tehtävät, jotka ministeri hänelle antaa.

44 a § Valtiosihteerin nimittäminen ja toimiala

Valtiosihteerin nimityksen esittelee valtioneuvoston kanslia. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita.

Määräys annetaan nimittämiskirjassa.

Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa.

45 § Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) vastata ministeriön toiminnasta ja huolehtia, että sen tehtävät hoidetaan tuloksekkaasti;

2) huolehtia lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä;

3) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriössä sekä virkamiesyhteistyön järjestämisestä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa;

4) johtaa ja kehittää ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa;

5) vastata ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta;

6) vastata ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä;

7) huolehtia ministeriön ja sen hallinnonalan yleisestä turvallisuudesta sekä varautumisesta.

Lisäksi kansliapäällikön tehtävänä on yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toiminnan kanssa.

45 a § Ministerin erityisavustaja

Erityisavustajan nimittää pääministeri ministerin esityksestä.

Erityisavustaja suorittaa ministerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriön esittelijänä.

Erityisavustajalle on annettava ne tiedot, jotka hän tarvitsee tehtävänsä hoitamiseksi. Erityisavustajan on annettava virkamiehelle tämän tehtävien hoitamiseen tarvitsemat tiedot.

Erityisavustajalla on oikeus osallistua ministeriön johtoryhmän kokouksiin sekä muihin suunnittelu- ja valmistelukokouksiin.

7 luku Erinäiset säännökset

46 § Avoimen kirjeen julkaiseminen

Valtioneuvoston jäsenen nimittämistä koskeva tasavallan presidentin avoin kirje julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

48 § Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annettu valtioneuvoston ohjesääntö (1522/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Täydellisyyden vuoksi lisätään myös aikaleimallinen versio

Asetuksen sisältö aikaleimoin

1 luku [7.4.2003-31.12.2999] Yleiset säännökset

1 § [7.4.2003-31.12.2999] Ohjesäännön soveltamisala

[7.4.2003-31.12.2999] Tässä ohjesäännössä annetaan yhteiset säännökset ministeriön toimialasta, päätösvallasta ja sen siirrosta virkamiehelle, päätösvallan pidätysoikeudesta, esittelystä ministeriöissä, ministeriöiden esittelijöistä sekä virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä.

2 luku [7.4.2003-31.12.2999] Asioiden ratkaiseminen valtioneuvostossa

2 § [7.4.2003-31.12.2999] Toimivallanjako valtioneuvoston yleisistun- non ja ministeriöiden välillä

[7.4.2003-31.12.2999] Perustuslaissa ja valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003) on yleiset säännökset toimivallan jaosta valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden välillä.

3 § [7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat yleiset asiat

[7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat yleiset asiat:

[7.4.2003-29.2.2012] 1) eduskunnalle annettava valtioneuvoston tiedonanto, selonteko, kertomus ja kirjelmä;

[1.3.2012-31.12.2999] 1) eduskunnalle annettava hallituksen esitys, kertomus ja kirjelmä sekä valtioneuvoston tiedonanto, selonteko, kertomus ja kirjelmä;

[7.4.2003-30.6.2012] 2) eduskunnan kirjelmä asiasta, joka ei kuulu tasavallan presidentin tehtäviin tai toimivaltaan;

[1.7.2012-31.12.2999] 2) eduskunnan vastaus ja kirjelmä, jos asia ei kuulu tasavallan presidentin tehtäviin tai toimivaltaan;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) valtioneuvoston asetukset ja valtioneuvoston ratkaisuehdotukset tasavallan presidentin päätöksiksi;

[7.4.2003-31.12.2999] 4) ministereiden välinen työnjako sekä muut valtioneuvostolle kuuluvat hallituksen järjestäytymistä ja työskentelyä koskevat asiat;

[7.4.2003-31.12.2007] 5) Suomen edustautuminen Eurooppa-neuvoston kokouksissa sekä valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvassa neuvostossa;

[1.1.2008-29.2.2012] 5) Suomen edustautuminen Eurooppa-neuvoston kokouksissa, valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisissa tapaamisissa sekä valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvassa neuvostossa;

[1.3.2012-31.12.2999] 5) päättäminen pääministeriä avustavan ministerin osallistumisesta Eurooppa-neuvoston kokoukseen ja muun kuin pääministerin toimimisesta Suomen edustajana muussa valtion ylimmän johdon osallistumista vaativassa Euroopan unionin toiminnassa kuin Eurooppa-neuvostossa;

[7.4.2003-29.2.2012] 6) ehdokkaiden nimeäminen Euroopan yhteisöjen komissioon, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, Euroopan keskuspankin johtokuntaan, Euroopan tilintarkastus-tuomioistuimeen, alueiden komiteaan, talous- ja sosiaalikomiteaan ja Euroopan atomienergiayhteisön tieteellis-tekniseen komiteaan sekä ehdokkaiden ja edustajien määrääminen Euroopan investointipankin hallintoelimiin sekä jäsenten ja varajäsenten nimeäminen talous- ja rahoituskomiteaan samoin kuin valtuuksien myöntäminen sopimuksen hyväksymiselle silloin, kun sopimuksen tekeminen nimityksistä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten mukaan on tarpeen;

[1.3.2012-30.6.2012] 6) Suomen kansallisten ehdokkaiden nimeäminen Euroopan komissioon, unionin tuomioistuimeen ja unionin yleiseen tuomioistuimeen, Euroopan keskuspankin johtokuntaan, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, alueiden komiteaan, talous- ja sosiaalikomiteaan ja Euroopan atomienergiayhteisön tieteellis-tekniseen komiteaan sekä ehdokkaiden ja edustajien määrääminen Euroopan investointipankin hallintoelimiin sekä jäsenten ja varajäsenten nimeäminen talous- ja rahoituskomiteaan;

[1.7.2012-31.12.2999] 6) Suomen kansallisten ehdokkaiden nimeäminen Euroopan komissioon, unionin tuomioistuimeen ja unionin yleiseen tuomioistuimeen, Euroopan keskuspankin johtokuntaan, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, alueiden komiteaan, talous- ja sosiaalikomiteaan ja Euroopan atomienergiayhteisön tieteellis-tekniseen komiteaan, ehdokkaiden ja edustajien määrääminen Euroopan investointipankin hallintoelimiin, jäsenten ja varajäsenten nimeäminen talous- ja rahoituskomiteaan sekä jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Euroopan vakausmekanismin hallintoneuvostoon;

[7.4.2003-31.12.2999] 7) valtuuskunnan asettaminen valtiosopimuksia ja muita kansainvälisiä velvoitteita koskevia neuvotteluja tai kansainvälistä kokousta varten, kun asia koskee useampaa kuin yhtä ministeriötä eikä asia kuulu tasavallan presidentin ratkaistavaksi;

[7.4.2003-29.2.2012] 8) edustajan määrääminen kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen yhteisöjen hallintoelimiin sekä näiden kansallisiin valmisteluelimiin, jollei asia kuulu tasavallan presidentin ratkaistavaksi;

[1.3.2012-31.12.2999] 8) edustajan määrääminen kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen yhteisöjen hallintoelimiin sekä näiden kansallisiin valmisteluelimiin, jollei asia kuulu tasavallan presidentin ratkaistavaksi, samoin kuin jäsenen määrääminen Pysyvään välitystuomioistuimeen ja ehdokkaiden nimeäminen kansainvälisten tuomioistuinten tuomarin ja jäsenen tehtäviin, jollei heitä nimetä Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännössä (SopS 1/1956) määrätyn menettelyn mukaisesti;

[7.4.2003-30.4.2004] 9) Euroopan unionissa päätettävien asioiden voimaansaattaminen tai täytäntöönpano, jos se edellyttää valtioneuvoston päätöstä;

[1.5.2004-31.12.2999] 9) Euroopan unionissa päätettäviin asioihin sekä niihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettaviin asioihin liittyvät toimenpiteet, jos ne edellyttävät valtioneuvoston päätöstä;

[7.4.2003-29.2.2012] 10) esitykset Suomea koskeviksi Euroopan yhteisön alue- ja rakennepoliittisiksi ohjelmiksi sekä vuosittain laadittavat vakausohjelmat;

[1.3.2012-31.12.2999] 10) esitykset Suomea koskeviksi Euroopan unionin alue- ja rakennepoliittisiksi ohjelmiksi sekä vuosittain laadittavat vakausohjelmat;

[7.4.2003-31.12.2999] 11) periaate- ja suunnittelupäätökset valtio-neuvoston ja eri hallinnonalojen tehtävien ja toiminnan ohjaamisesta ja järjestämisestä;

[7.4.2003-31.12.2999] 12) yleiset määräykset asioiden hoidosta ja valmistelusta valtion hallinnossa;

[7.4.2003-31.12.2999] 13) lakisääteiset valtakunnalliset suunnitelmat sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet;

[7.4.2003-31.12.2009] 14) maakuntien lukumäärä, alueet ja nimet, kuntien yhteisesti hoidettavaksi säädettyä tehtävää hoitavien kuntayhtymien alueet ja pelastustoimen alueet;

[1.1.2010-31.12.2999] 14) maakuntien lukumäärä, alueet ja nimet, maakuntien yhteistoiminta-alueet, kuntien yhteisesti hoidettavaksi säädettyä tehtävää hoitavien kuntayhtymien alueet ja pelastustoimen alueet;

[7.4.2003-31.12.2009] 15) läänien alueet sekä lääninhallitusten nimet ja toimipaikat, valtion aluehallinnon alueet, hätäkeskusalueet ja kihlakuntien alueet sekä käräjäoikeuksien tuomiopiirit, jollei jaotus noudata kihlakuntajakoa;

[1.1.2010-31.12.2012] 15) aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten lukumäärät, toimialueet, nimet ja toimipaikat, valtion aluehallinnon muut toimialueet, hätäkeskusalueet ja kihlakuntien alueet sekä käräjäoikeuksien tuomiopiirit, jollei jaotus noudata kihlakuntajakoa;

[1.1.2013-31.12.2999] 15) aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten lukumäärät, toimialueet, nimet ja toimipaikat, valtion aluehallinnon muut toimialueet, hätäkeskuslaitoksen yhteistoiminta-alueet ja kihlakuntien alueet sekä käräjäoikeuksien tuomiopiirit, jollei jaotus noudata kihlakuntajakoa;

[7.4.2003-31.12.2999] 16) valtioneuvoston esittelijäksi ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijäksi määrääminen;

[7.4.2003-31.12.2999] 17) Ahvenanmaan valtuuskunnan valtio-neuvoston valitsemien jäsenten ja heidän varamiestensä määrääminen;

[7.4.2003-31.12.2999] 18) saamelaiskäräjien jäsenten ja varajäsenten määrääminen tehtäväänsä, eron myöntäminen heille pyynnöstä samoin kuin heidän luottamustoimensa toteaminen lakanneeksi;

[7.4.2003-31.8.2011] 19) suuronnettomuuden tutkintalautakunnan asettaminen ja tutkintaselostuksesta johtuvista toimenpiteistä päättäminen;

[1.9.2011-31.12.2999] 19) turvallisuustutkintalaissa (525/2011) tarkoitetun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittaminen ja tutkintaryhmän asettaminen tällaista tutkintaa varten;

[7.4.2003-30.4.2007] 20) pysyväisluontoisten ministeriön yhteydessä toimivien neuvoa-antavien toimielimien asettaminen.

[1.5.2007-31.12.2999] 20) pysyväisluontoisten ministeriön yhteydessä toimivien neuvoa-antavien toimielimien asettaminen;

[1.5.2007-5.6.2017] 21) määräaikaisen komitean asettaminen yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten.

[6.6.2017-31.12.2017] 21) määräaikaisen komitean asettaminen yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten;

[1.5.2018-31.12.2999] 21) määräaikaisen komitean tai muun määräaikaisen laajapohjaisen valmisteluelimen asettaminen yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten;

[1.5.2018-31.12.2999] 21 a) pääministerin esityksestä tapahtuva määräaikaisen valmisteluelimen tai -hankkeen asettaminen;

[6.6.2017-31.12.2999] 22) valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä tarkoitettujen poikkeusolojen toteaminen ja poikkeusoloista johtuvien, kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista koskevien ilmoitusten antaminen.

4 § [7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat taloudelliset asiat

[7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat taloudelliset asiat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) valtiontalouden kehykset ja niihin liittyvät kannanotot sekä valtion talousarvion soveltamisesta annettavat yleiset määräykset;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) eduskunnan suostumukseen perustuvan lainan takaisin maksamisesta vapauttaminen ja lainan muuttaminen avustukseksi, valtiontakausten ja takuiden sekä niihin rinnastettavien vastuusitoumusten antaminen ja takautumisoikeudesta luopuminen samoin kuin takausmaksusta vapauttaminen;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) yhteiskuntapoliittisesti merkittävien määrärahojen jako tai jakoa koskevat periaatteet samoin kuin määrärahojen jako alueellisesti, jolleivät jakoperusteet ole säädöksissä tai määräyksissä taikka valtion talousarvion perusteluissa eikä kyse ole virastojen ja laitosten toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista;

[7.4.2003-31.12.2999] 4) kuntien yleisen valtionosuuden keskimääräisen euromäärän sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionrahoituksen perusteena olevien keskimääräisten yksikköhintojen vahvistaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden määräytymisen perusteena olevat laskennalliset kustannukset ja syrjäisyyskertoimet, kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus sekä kunnallishallinnon ohjaamiseksi tarkoitetut määräykset samoin kuin määräykset kuntien yhteistoiminnasta silloin, kun kunnat eivät pääse sopimukseen keskenään;

[7.4.2003-31.12.2999] 5) valtion kiinteistövarallisuuden luovuttaminen ja valtion maaomaisuuden vuokraaminen, päätösvallan siirtäminen valtion kiinteistövarallisuuden luovutuksissa ministeriöiltä virastoille ja laitoksille laissa säädetyissä rajoissa sekä valtion irtaimen omaisuuden luovuttamisen ja valtion perintönä saaman omaisuuden käytöstä päättäminen asetuksella säädetyissä rajoissa;

[7.4.2003-31.12.2013] 6) Raha-automaattiyhdistyksen tuoton jakaminen;

[7.4.2003-31.12.2999] 7) yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti merkittävät luvat.

5 § [7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat virkamiehiä koskevat asiat

[7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat virkamiehiä koskevat asiat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) valtioneuvoston yleisistunnon nimitettäväksi kuuluvan virkamiehen virkasuhteen purkaminen ja irtisanominen virkamiehestä johtuvasta syystä sekä asettaminen valtio-neuvoston käytettäväksi ja tätä koskevan määräajan jatkaminen;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) erivapaus virkaan, johon tasavallan presidentti tai valtioneuvosto nimittää;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) virkavapauden myöntäminen yli kahdeksi vuodeksi niille virkamiehille, jotka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto nimittää, jollei kysymys ole virkavapaudesta, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, sekä nimittäminen yli vuodeksi kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto;

[7.4.2003-31.12.2999] 4) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimitettäväksi kuuluvan virkamiehen oikeuttaminen jatkamaan virassa eroamisiän jälkeen;

[7.4.2003-31.12.2999] 5) valtion virkamieslain (750/1994) 26 §:ssä säädettyjä virkamiehiä koskevan, palvelussuhteessa noudatettavista ehdoista tehdyn sopimuksen irtisanominen sekä sopimusten tarkistusperusteet;

[7.4.2003-31.12.2999] 6) valtion virkaehtosopimuksen hyväksyminen, jos sopimus voimaan tullakseen lain mukaan edellyttää valtioneuvoston hyväksymistä, palvelussuhteen ehtojen määrääminen toisin kuin valtion virkaehtosopimuksessa on sovittu sekä virkaehtosopimuksen rikkomisesta tuomittavien hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistaminen;

[7.4.2003-31.12.2999] 7) viran siirtäminen ministeriöiden toimialamuutosten yhteydessä toiseen ministeriöön sekä ministeriön toimintaan talousarviossa osoitetun määrärahan siirtäminen toisen ministeriön käytettäväksi.

6 § [7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston ratkaistaviksi laissa tai asetuksessa säädetyt asiat

[7.4.2003-31.12.2999] Sen lisäksi, mitä 3―5 §:ssä säädetään, valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat laissa tai asetuksessa valtioneuvoston ratkaistaviksi säädetyt asiat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) virkanimitykset sekä virkaan siirtäminen ja tehtävään määrääminen;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) keskushallinnon virastojen ja laitosten johtokuntien jäsenten määrääminen;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) jäsenten ja asiantuntijoiden määrääminen lautakuntiin, neuvostoihin ja muihin niihin verrattaviin toimielimiin, joilla on muita kuin valmistelutehtäviä;

[7.4.2003-31.12.2999] 4) valtion liikelaitoksia ja valtion yhtiöitä sekä valtion osakasvallan käyttämistä muissa yhtiöissä koskevat asiat;

[7.4.2003-31.12.2999] 5) valtion talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevat asiat;

[7.4.2003-31.12.2999] 6) valtiollisia vaaleja koskevat asiat;

[7.4.2003-30.4.2007] 7) sisärajatarkastusten palauttamismenettelyyn liittyvät päätökset;

[1.5.2007-31.12.2999] 7) sisärajatarkastusten palauttamiseen ja rajanylityspaikan väliaikaiseen sulkemiseen liittyvät päätökset;

[7.4.2003-31.12.2999] 8) Suomen Pankkia, Valtion vakuusrahastoa, vakuutusyhtiöitä ja Kansaneläkelaitosta koskevat asiat;

[7.4.2003-31.12.2999] 9) maksuja ja maksuperusteita koskevat asiat;

[7.4.2003-31.12.2999] 10) pakkolunastusta ja lunastusta koskevat luvat;

[7.4.2003-31.12.2999] 11) ydinenergiaa koskevat asiat lukuun ottamatta ydinenergialain (990/1987) 45 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja hyväksymisiä;

[7.4.2003-31.12.2999] 12) kuntajaon muuttamista koskevat asiat;

[7.4.2003-31.12.2009] 13) alistuksia koskevat asiat.

[1.1.2010-31.12.2999] 13) alistuksia koskevat asiat;

[1.1.2010-30.4.2011] 14) säädösten julkaiseminen saamenkielellä säädöskokoelmassa ja valtiosopimusten julkaiseminen saamenkielellä säädöskokoelman sopimussarjassa.

[1.5.2011-31.12.2999] 14) säädösten julkaiseminen saamenkielellä säädöskokoelmassa ja valtiosopimusten julkaiseminen saamenkielellä säädöskokoelman sopimussarjassa;

[1.5.2011-31.12.2999] 15) poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain (408/2007) 1 §:ssä tarkoitetun poikkeusolojen vakuutustakuun antaminen.

7 § [7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat muut asiat

[7.4.2003-31.12.2999] Edellä 3―6 §:ssä säädettyjen asioiden lisäksi valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat muut asiat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) valtioneuvostosta annetussa laissa tai muussa laissa yleisistunnon ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä asian siirtäminen yleisistuntoon;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) asiakirjan salassapitoajan jatkaminen;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) yhteiskuntapoliittisesti tai taloudellisesti merkittävät hallitus- ja hallintoasiat, joita ei ole säädetty kuuluviksi minkään muun viranomaisen toimivaltaan.

8 § [7.4.2003-31.12.2999] Yleisistunnossa ratkaistavat viranomaisten yhteistoimintaa ja erimielisyyksiä koskevat asiat

[7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston yleisistunto ratkaisee seuraavat viranomaisten yhteistoimintaa koskevat asiat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) kysymys siitä, minkä ministeriön käsiteltäviin jokin asia kuuluu, sekä tarvittaessa asian määrääminen valmisteltavaksi yhteisesti kahdessa tai useammassa ministeriössä;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) asiat, joissa valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta ei puolla ministeriön ehdottamaa ratkaisua eikä ministeri luovu siitä;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) muun kahden tai useamman ministeriön toimialaan kuuluvan asian, joista ministeriöt eivät pääse sopimukseen keskenään.

9 § [7.4.2003-31.12.2999] Ministeriössä ratkaistavat asiat

[7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvostolle ja ministeriöille kuuluvat asiat, joita 3―8 §:n mukaan ei ole käsiteltävä ja ratkaistava yleisistunnossa, ratkaistaan ministeriössä sen mukaan kuin valtioneuvostosta annetun lain 12 §:ssä säädetään.

3 luku [7.4.2003-31.12.2999] Ministeriöt ja niiden toimialat

10 § [7.4.2003-30.6.2014] Toimivaltainen ministeriö

10 § [1.7.2014-31.12.2999] Toimivaltainen ministeriö ja eräät yhteistyöelimet

[7.4.2003-31.12.2999] Asiat jakautuvat ministeriöiden toimialoille niin kuin tässä luvussa säädetään. Asian käsittelee se ministeriö, jonka toimialaan se pääosaltaan kuuluu (toimivaltainen ministeriö).

[7.4.2003-31.12.2999] Valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden jaosta ministeriöiden kesken säädetään valtioneuvostosta annetun lain 8 §:ssä ja Euroopan unionissa päätettävien asioiden jaosta lain 9 §:ssä.

[7.4.2003-29.2.2012] Ministeriöt toimivat tarpeen mukaan yhteistyössä keskenään toimivaltaisen ministeriön johdolla. Pysyviä yhteistyöelimiä ovat kansliapäällikkö- ja valmiuspäällikkökokous.

[1.3.2012-30.6.2014] Ministeriöiden välisestä yhteistyöstä säädetään valtioneuvostosta annetun lain 2 §:ssä. Pysyviä yhteistyöelimiä ovat kansliapäällikkö- ja valmiuspäällikkökokous.

[1.7.2014-31.12.2999] Ministeriöiden välisestä yhteistyöstä säädetään valtioneuvostosta annetun lain 2 §:ssä. Pysyviä yhteistyöelimiä ovat kansliapäällikkö- ja valmiuspäällikkökokous. Kansliapäällikkökokous toimii valtioneuvoston johtamisen tukena. Häiriötilanteissa johtamisen tukena toimii myös valmiuspäällikkökokous.

11 § [7.4.2003-28.2.2015] Kaikille ministeriöille kuuluvat tehtävät

11 § [1.3.2015-31.12.2999] Kaikille ministeriöille kuuluvat ja yhteiset tehtävät

[7.4.2003-28.2.2015] Ministeriö käsittelee oman toimialansa toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, lainvalmisteluasiat, tietoyhteiskunta-asiat, hallintoasiat, tietojärjestelmäasiat, tutkimusta, kehittämistä ja seurantaa koskevat asiat, kansainväliset asiat sekä toimialansa hallinnassa olevan valtion varallisuuden omistaja-asiat samoin kuin muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan toimialan tehtävien hoitamiseen.

[1.3.2015-31.12.2999] Ministeriö käsittelee oman toimialansa toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, lainvalmisteluasiat, tietoyhteiskunta-asiat, hallintoasiat, viestintäasiat, tietohallintoasiat, tutkimusta, kehittämistä ja seurantaa koskevat asiat, kansainväliset asiat sekä toimialansa hallinnassa olevan valtion varallisuuden omistaja-asiat samoin kuin muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan toimialan tehtävien hoitamiseen. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat kuitenkin valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät, joista säädetään 12 §:ssä.

[7.4.2003-31.12.2009] Ministeriö käsittelee toimialansa virastoja, laitoksia, liikelaitoksia, talousarvion ulkopuolisia rahastoja, yhteisöjä, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskevat asiat. Samoin ministeriö käsittelee toimialansa tehtäviä hoitavia muita toimielimiä koskevat asiat ja ohjaa lääninhallituksia toimialaansa kuuluvissa asioissa.

[1.1.2010-31.12.2999] Ministeriö käsittelee toimialansa virastoja, laitoksia, liikelaitoksia, talousarvion ulkopuolisia rahastoja, yhteisöjä, yhtiöitä ja muita toimielimiä koskevat asiat. Samoin ministeriö käsittelee toimialansa tehtäviä hoitavia muita toimielimiä koskevat asiat ja ohjaa aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa.

12 § [7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston kanslian toimiala

[7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) pääministerin avustaminen valtioneuvoston yleisessä johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) Euroopan unionissa päätettävien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittaminen sekä Euroopan unionin kehittämisen kannalta keskeiset horisontaaliset ja institutionaaliset asiat;

[7.4.2003-31.12.2005] 3) valtioneuvoston tiedotus ja valtionhallinnon tiedotuksen yhteensovittaminen;

[1.1.2006-31.12.2999] 3) valtioneuvoston viestintä ja valtionhallinnon viestinnän yhteensovittaminen;

[7.4.2003-30.4.2007] 4) valtioneuvoston yleisten toimintaedellytysten ja palvelujen järjestäminen.

[1.5.2007-28.2.2015] 4) valtioneuvoston yleisten toimintaedellytysten ja palvelujen järjestäminen;

[1.3.2015-31.12.2999] 4) valtioneuvoston organisointi, hallituksen toiminta ja valtioneuvoston yleisten toimintaedellytysten järjestäminen;

[1.5.2007-30.6.2014] 5) valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka.

[1.7.2014-31.12.2999] 5) valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka;

[1.7.2014-28.2.2015] 6) valtioneuvoston yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus sekä häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen;

[1.3.2015-31.12.2999] 6) valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi;

[1.7.2014-28.2.2015] 7) valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi.

[1.3.2015-5.6.2017] 7) valtioneuvoston yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus sekä häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen;

[6.6.2017-31.12.2999] 7) valtioneuvoston yhteinen tilannekuva, varautuminen ja turvallisuus, häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen sekä valmiuslain 6 §:ssä tarkoitetun poikkeusolojen toteamisen ja käyttöönottoasetuksen antamisen yleinen yhteensovittaminen;

[1.3.2015-31.12.2999] 8) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen toiminta- ja taloussuunnittelun, hankintatoimen, talous- ja henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen sekä matkahallinnon ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen;

[1.3.2015-31.12.2999] 9) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteinen tietohallinto, mukaan lukien ulkoasiainhallinnon ulkomaanedustustojen tieto- ja viestintätekniset peruspalvelut, ja asiakirjahallinto sekä niihin liittyvä hyvän tiedonhallintatavan ja yhteentoimivuuden ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä arkistonmuodostajan tehtävät;

[1.3.2015-31.12.2999] 10) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen verkkopalvelun ja sisäisen verkkoviestinnän kehittäminen ja yhteensovittaminen;

[1.3.2015-31.12.2999] 11) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden toimitila-asiat;

[1.3.2015-31.12.2999] 12) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset sisäiset palvelut.

13 § [7.4.2003-31.12.2017] Ulkoasiainministeriön toimiala

13 § [1.1.2018-31.12.2999] Ulkoministeriön toimiala

[7.4.2003-31.12.2017] Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat:

[1.1.2018-31.12.2999] Ulkoministeriön toimialaan kuuluvat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ulkopoliittisesti merkittävät kansainväliset asiat sekä kansainväliset suhteet yleisesti;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) avustaminen valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden yhteensovittamisessa;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) kauppapolitiikka ja kaupallis-taloudelliset suhteet;

[7.4.2003-31.12.2999] 4) kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö;

[7.4.2003-31.12.2999] 5) suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen, konsulipalvelut ja vastaavat muut viranomaispalvelut ulkomailla;

[7.4.2003-31.12.2999] 6) kansainväliset lainkäyttö- ja tutkintaelimet;

[7.4.2003-29.2.2012] 7) Suomen edustaminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimissa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa valvontamenettelyissä;

[1.3.2012-31.12.2999] 7) Suomen edustaminen Euroopan unionin tuomioistuimessa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa valvontamenettelyissä;

[7.4.2003-31.12.2999] 8) Suomen ulkomaanedustus;

[7.4.2003-31.12.2999] 9) vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen edustautuminen Suomessa.

14 § [7.4.2003-31.12.2999] Oikeusministeriön toimiala

[7.4.2003-31.12.2999] Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) lainvalmistelu valtiosääntöoikeuden, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden alalla;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) tuomioistuinlaitos, syyttäjäntoimi, ulosottotoimi, oikeusapu ja muu oikeudenhoito;

[7.4.2003-31.12.2999] 4) kriminaalipolitiikka, rikoksentorjunta ja rikosseuraamukset;

[7.4.2003-31.12.2999] 5) vaalit, kansanäänestykset ja puolueet;

[7.4.2003-31.12.2014] 6) Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto ja saamelaisten kulttuuri-itsehallinto.

[1.1.2015-31.12.2019] 6) Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto ja saamelaisten kulttuuri-itsehallinto;

[1.1.2020-31.12.2999] 6) Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto lukuun ottamatta maakunnan taloutta koskevia asioita sekä saamelaisten kulttuuri-itsehallinto;

[1.1.2015-31.12.2999] 7) yhdenvertaisuus ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen.

15 § [7.4.2003-31.12.2013] Sisäasiainministeriön toimiala

15 § [1.1.2014-31.12.2999] Sisäministeriön toimiala

[7.4.2003-31.12.2013] Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat:

[1.1.2014-31.12.2999] Sisäministeriön toimialaan kuuluvat:

[7.4.2003-31.12.2007] 1) alueiden kehittäminen;

[1.1.2008-31.12.2999] 1) yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisihallinto ja yksityinen turvallisuusala;

[7.4.2003-31.12.2007] 2) aluehallinnon ja valtion paikallishallinnon yleinen kehittäminen sekä aluejaot ja niiden yhteensovittaminen;

[1.1.2008-31.12.2011] 2) maahanmuutto, kansainvälinen suojelu, paluumuutto ja maahanmuuttajien kotouttaminen;

[1.1.2012-31.12.2014] 2) maahanmuutto, kansainvälinen suojelu ja paluumuutto;

[1.1.2015-31.12.2019] 2) maahanmuutto, kansainvälinen suojelu, ja paluumuutto;

[1.1.2020-31.12.2999] 2) maahanmuuton yleiset edellytykset ja maahanmuuton sääntely lukuun ottamatta työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoa sekä kansainvälinen suojelu ja paluumuutto;

[7.4.2003-31.12.2007] 3) kihlakunta-, rekisteri- ja lääninhallinto;

[1.1.2008-31.12.2999] 3) Suomen kansalaisuus;

[7.4.2003-31.12.2007] 4) valtion ja kuntien välinen verkkoasiointi ja tietohallinto;

[1.1.2008-31.12.2014] 4) etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen sekä rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisy;

[1.1.2015-31.12.2999] 4) pelastustoimi;

[7.4.2003-31.12.2007] 5) kuntajaotus, kunnallishallinto ja -talous sekä valtion ja kuntien suhde;

[1.1.2008-31.12.2014] 5) pelastustoimi;

[1.1.2015-31.12.2999] 5) hätäkeskustoiminta;

[7.4.2003-31.12.2007] 6) yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisihallinto ja yksityinen turvallisuusala;

[1.1.2008-31.12.2014] 6) hätäkeskustoiminta;

[1.1.2015-31.12.2999] 6) rajaturvallisuus ja meripelastustoimi;

[7.4.2003-31.12.2007] 7) ulkomaalaispolitiikka ja -hallinto sekä Suomen kansalaisuus;

[1.1.2008-31.12.2014] 7) rajaturvallisuus ja meripelastustoimi;

[1.1.2015-31.12.2999] 7) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet;

[7.4.2003-31.12.2007] 8) pelastustoimi;

[1.1.2008-31.12.2009] 8) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet.

[1.1.2010-31.12.2014] 8) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet;

[1.1.2015-31.12.2999] 8) aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin.

[7.4.2003-31.12.2007] 9) rajaturvallisuus ja meripelastustoimi.

[1.1.2010-31.12.2014] 9) aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin.

16 § [7.4.2003-31.12.2999] Puolustusministeriön toimiala

[7.4.2003-31.12.2999] Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) puolustuspolitiikka;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) sotilaallinen maanpuolustus;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen;

[7.4.2003-31.12.2999] 4) sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta.

17 § [7.4.2003-31.12.2999] Valtiovarainministeriön toimiala

[7.4.2003-31.12.2999] Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) talous- ja finanssipolitiikka;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) valtiontalous, valtion talousarvio ja taloudenhoito, valtion varat ja varallisuus sekä maksupolitiikan ja maksujen yleiset perusteet;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) veropolitiikka, verotus ja yleinen tullipolitiikka;

[7.4.2003-31.12.2999] 4) valtion lainanotto, valtionvelka sekä valtiontakaukset ja -takuut;

[7.4.2003-31.12.2999] 5) rahoitusmarkkinoiden toiminta;

[7.4.2003-31.12.2999] 6) kansainväliset rahoituslaitokset;

[7.4.2003-31.12.2011] 7) valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö- ja työmarkkinapolitiikka, henkilöstön oikeudellinen asema, eläkkeet ja muut palvelussuhteen ehdot;

[1.1.2012-31.12.2999] 7) valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö- ja työmarkkinapolitiikka, henkilöstön oikeudellinen asema ja muut palvelussuhteen ehdot;

[7.4.2003-31.12.2999] 8) valtion yleinen tilastotoimi;

[7.4.2003-31.12.2007] 9) hallinnon ohjausjärjestelmät ja organisointi sekä hallinnon kehittämisen toimintalinjat;

[1.1.2008-31.12.2999] 9) julkishallinnon yleinen kehittäminen sekä valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittäminen;

[7.4.2003-31.12.2007] 10) valtion tietohallinnon, tietojenkäsittelyn ja tietoturvallisuuden yleiset perusteet, hallinnon sähköinen asiointi ja valtioneuvoston yhteinen tietohallinto.

[1.1.2008-31.12.2999] 10) aluehallinnon ja valtion paikallishallinnon aluejaot ja niiden yhteensovittaminen;

[1.1.2008-28.2.2015] 11) valtionhallinnon tietohallinnon ohjaus, sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden yleiset perusteet, valtion ja kuntien tietohallintoyhteistyö sekä valtioneuvoston yhteinen tietohallinto;

[1.3.2015-31.12.2019] 11) valtionhallinnon tietohallinnon ohjaus, sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden yleiset perusteet sekä valtion ja kuntien tietohallintoyhteistyö;

[1.1.2020-31.12.2999] 11) julkisen hallinnon tietopolitiikan, tiedonhallinnan ja sähköisen asioinnin yleiset perusteet;

[1.1.2008-31.12.2019] 12) läänin- ja rekisterihallinto sekä väestökirjanpito;

[1.1.2020-31.12.2999] 12) aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus;

[1.1.2008-31.12.2011] 13) kuntajaotus, kunnallishallinto ja -talous sekä valtion ja kuntien suhde.

[1.1.2012-31.12.2999] 13) kuntajaotus, kunnallishallinto ja -talous sekä valtion ja kuntien suhde;

[1.1.2012-31.12.2019] 14) kunnallisen ja valtion eläkejärjestelmän valvonta ja rahoitus.

[1.1.2020-31.12.2999] 14) kunnallisen ja valtion eläkejärjestelmän valvonta ja rahoitus;

[1.1.2020-31.12.2999] 15) Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevat asiat;

[1.1.2020-31.12.2999] 16) väestökirjanpito.

18 § [7.4.2003-30.4.2010] Opetusministeriön toimiala

18 § [1.5.2010-31.12.2999] Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala

[7.4.2003-30.4.2010] Opetusministeriön toimialaan kuuluvat:

[1.5.2010-31.12.2999] Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat:

[7.4.2003-31.12.2012] 1) koulutus ja tiede;

[1.1.2013-31.12.2015] 1) tiede, koulutus ja lasten päivähoito;

[1.1.2016-31.12.2999] 1) tiede, koulutus ja varhaiskasvatus;

[7.4.2003-31.12.2015] 2) taide, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö;

[1.1.2016-31.12.2999] 2) taide, kulttuuri, kulttuuriperintö, liikunta ja nuorisotyö;

[7.4.2003-31.12.2015] 3) arkisto-, museo- ja yleinen kirjastotoimi;

[1.1.2016-31.12.2999] 3) arkisto- ja yleinen kirjastotoimi;

[7.4.2003-31.12.2999] 4) evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat;

[7.4.2003-31.12.2999] 5) opintotuki;

[7.4.2003-31.12.2999] 6) tekijänoikeus.

19 § [7.4.2003-31.12.2999] Maa- ja metsätalousministeriön toimiala

[7.4.2003-31.12.2999] Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) maatalous;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) maaseudun kehittäminen;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) metsätalous;

[7.4.2003-31.12.2999] 4) kala-, riista- ja porotalous;

[7.4.2003-31.12.2007] 5) elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys;

[1.1.2008-31.12.2999] 5) elintarvikkeet;

[7.4.2003-31.12.2007] 6) maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö;

[1.1.2008-31.12.2999] 6) maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys;

[7.4.2003-31.12.2007] 7) vesitalous.

[1.1.2008-31.12.2009] 7) maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö;

[1.1.2010-31.12.2999] 7) maanmittaus, paikkatietojen yhteiskäyttö ja kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat;

[1.1.2008-31.12.2999] 8) vesitalous.

20 § [7.4.2003-31.12.2999] Liikenne- ja viestintäministeriö

[7.4.2003-31.12.2999] Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) tie- ja rautatieliikenne, siviili-ilmailu ja vesiliikenne;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) liikenneväylät, satamat ja lentopaikat;

[7.4.2003-31.12.2008] 3) merentutkimus ja ilmakehän tutkimus sekä sääpalvelut;

[1.1.2009-31.12.2999] 3) ilmakehän tutkimus ja seuranta, sääpalvelut sekä fysikaalinen merentutkimus ja seuranta;

[7.4.2003-31.12.2015] 4) sähköinen viestintä, postitoiminta ja lehdistön tukeminen;

[1.1.2016-31.12.2999] 4) sähköinen viestintä ja postitoiminta;

[7.4.2003-31.12.2999] 5) viestintäpalvelujen tietoturvallisuus.

21 § [7.4.2003-31.12.2007] Kauppa- ja teollisuusministeriön toimiala

21 § [1.1.2008-31.12.2999] Työ- ja elinkeinoministeriön toimiala

[7.4.2003-31.12.2007] Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvat:

[1.1.2008-31.12.2999] Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat:

[7.4.2003-31.12.2007] 1) elinkeinopolitiikka;

[1.1.2008-31.12.2999] 1) työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu;

[7.4.2003-31.12.2007] 2) energiapolitiikka;

[1.1.2008-28.2.2015] 2) työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu;

[1.3.2015-31.12.2999] 2) työympäristökysymykset, työelämän yhdenvertaisuus, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu;

[7.4.2003-31.12.2007] 3) teknologiapolitiikka ja tekninen turvallisuus;

[1.1.2008-31.12.2009] 3) alueiden kehittäminen;

[7.4.2003-31.12.2007] 4) markkinoiden toimivuus ja kilpailun edistäminen;

[1.1.2008-31.12.2999] 4) elinkeinopolitiikka;

[7.4.2003-31.12.2007] 5) kuluttajapolitiikka ja elintarvikeasiat;

[1.1.2008-31.12.2999] 5) energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen;

[7.4.2003-6.7.2003] 6) tuonti- ja vientipolitiikka, markkinoille pääsy ja yritysten kansainvälistyminen;

[7.7.2003-31.12.2007] 6) yritysten kansainvälistyminen;

[1.1.2008-31.12.2999] 6) innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus;

[7.4.2003-30.4.2007] 7) valtionyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka.

[1.1.2008-31.12.2999] 7) markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka;

[1.1.2008-31.12.2009] 8) siviilipalvelus.

[1.1.2010-31.12.2999] 8) siviilipalvelus;

[1.1.2010-31.12.2011] 9) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishallinnollinen ohjaus.

[1.1.2012-31.12.2999] 9) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishallinnollinen ohjaus;

[1.1.2012-31.12.2019] 10) maahanmuuttajien kotouttaminen.

[1.1.2020-31.12.2999] 10) työntekijöiden, yrittäjien, harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuutto sekä maahanmuuttajien kotouttaminen.

22 § [7.4.2003-31.12.2999] Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala

[7.4.2003-31.12.2999] Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) sosiaali- ja terveyspalvelut;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) lääkehuolto;

[7.4.2003-31.12.2999] 4) terveydensuojelu sekä säteilyhaittojen, kemikaalien ja geeniteknologian valvonta;

[7.4.2003-31.12.2999] 5) toimeentuloturva;

[7.4.2003-31.12.2999] 6) vakuutusmarkkinoiden toiminta;

[7.4.2003-31.12.2999] 7) työsuojelu;

[7.4.2003-31.12.2999] 8) naisten ja miesten välinen tasa-arvo.

23 § [7.4.2003-31.12.2007] Työministeriön toimiala

[7.4.2003-31.12.2007] Työministeriön toimialaan kuuluvat:

[7.4.2003-31.12.2007] 1) työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu;

[7.4.2003-31.12.2007] 2) työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu;

[7.4.2003-31.12.2007] 3) maahanmuutto, pakolaisuus ja paluumuutto;

[7.4.2003-31.12.2007] 4) rasismin ehkäisy ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen;

[7.4.2003-31.12.2007] 5) siviilipalvelus.

24 § [7.4.2003-31.12.2999] Ympäristöministeriön toimiala

[7.4.2003-31.12.2999] Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) ympäristönsuojelu ja ympäristövahinkojen torjunta;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) alueiden käyttö;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) luonnonsuojelu;

[7.4.2003-31.12.2999] 4) rakentaminen;

[7.4.2003-31.12.2999] 5) asuminen.

4 luku [7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston ministerivaliokunnat ja asioiden valmistelu

25 § [7.4.2003-31.12.2005] Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministeri- valiokunta

25 § [1.1.2006-31.12.2999] Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

[7.4.2003-31.12.2005] Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä ulkoasiainministeri, puolustusministeri ja kolme muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä. Tarpeen vaatiessa valtioneuvosto määrää vielä yhden ministerin valiokuntaan. Jos ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on määrätty ministeri, hänkin on valiokunnan jäsen.

[1.1.2006-30.4.2007] Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä ulkoasiainministeri, puolustusministeri, sisäasiainministeri ja enintään kolme muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä. Jos ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on määrätty ministeri, hänkin on valiokunnan jäsen.

[1.5.2007-10.6.2007] Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä ulkoasiainministeri, puolustusministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä. Jos ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on määrätty ministeri, hänkin on valiokunnan jäsen.

[11.6.2007-31.12.2017] Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä ulkoasiainministeri, valtioneuvoston määräämä ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, puolustusministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä.

[1.1.2018-31.12.2999] Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä ulkoministeri, valtioneuvoston määräämä ulkoministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, puolustusministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä.

[7.4.2003-30.4.2007] Asian käsittelyyn valiokunnassa osallistuu myös muu ministeri silloin, kun käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy hänen toimialaansa kuuluvia kysymyksiä.

[1.5.2007-31.12.2013] Sisäasiainministeri osallistuu asian käsittelyyn valiokunnassa silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä kysymyksiä. Asian käsittelyyn valiokunnassa osallistuu myös muu ministeri silloin, kun käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy hänen toimialaansa kuuluvia kysymyksiä.

[1.1.2014-31.12.2999] Sisäministeri osallistuu asian käsittelyyn valiokunnassa silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä kysymyksiä. Asian käsittelyyn valiokunnassa osallistuu myös muu ministeri silloin, kun käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy hänen toimialaansa kuuluvia kysymyksiä.

[7.4.2003-31.12.2005] Valiokunnan on valmistelevasti käsiteltävä tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muita Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat. Valiokunta käsittelee myös sen tehtävien alaan kuuluvien asioiden yhteensovittamista koskevat kysymykset.

[1.1.2006-31.12.2999] Valiokunnan on valmistelevasti käsiteltävä tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muita Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat. Valiokunta käsittelee myös sen tehtävien alaan kuuluvien asioiden yhteensovittamista koskevat kysymykset.

26 § [7.4.2003-31.12.2999] EU-ministerivaliokunta

[7.4.2003-31.12.2007] Euroopan unionia koskevien asioiden valiokunnan (EU-ministerivaliokunta) puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä ulkoasiainministeri, oikeusministeri, ulkomaankauppa-asioita käsittelemään määrätty ministeri, kauppa- ja teollisuusministeri, valtiovarainministeri ja maa- ja metsätalousministeri sekä kolme muuta ministeriä, joista valtioneuvosto määrää kaksi ja joista kolmantena on se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu. Tarpeen vaatiessa valtioneuvosto määrää vielä yhden ministerin jäseneksi valiokuntaan. Asian käsittelyyn voi osallistua myös muu ministeri.

[1.1.2008-29.6.2011] Euroopan unionia koskevien asioiden valiokunnan (EU-ministerivaliokunta) puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtioneuvoston määräämä valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, ulkoasiainministeri, ulkomaankauppa-asioita käsittelemään määrätty ministeri, oikeusministeri, valtiovarainministeri, maa- ja metsätalousministeri ja elinkeinoministeri sekä kolme muuta ministeriä, joista valtioneuvosto määrää kaksi ja joista kolmantena on se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu. Tarpeen vaatiessa valtioneuvosto määrää vielä yhden ministerin jäseneksi valiokuntaan. Asian käsittelyyn voi osallistua myös muu ministeri.

[30.6.2011-5.6.2017] Euroopan unionia koskevien asioiden valiokunnan (EU-ministerivaliokunta) puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtioneuvoston määräämä valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, ulkoasiainministeri, ulkomaankauppa-asioita käsittelemään määrätty ministeri, oikeusministeri, valtiovarainministeri, maa- ja metsätalousministeri ja elinkeinoministeri sekä kolme muuta ministeriä, joista valtioneuvosto määrää kaksi ja joista kolmantena on se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu. Tarpeen vaatiessa valtioneuvosto määrää vielä enintään kaksi ministeriä jäseneksi valiokuntaan. Asian käsittelyyn voi osallistua myös muu ministeri.

[6.6.2017-31.12.2017] Euroopan unionia koskevien asioiden valiokunnan (EU-ministerivaliokunta) puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtioneuvoston määräämä valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, ulkoasiainministeri, ulkomaankauppa-asioita käsittelemään määrätty ministeri, oikeusministeri, valtiovarainministeri, maa- ja metsätalousministeri ja elinkeinoministeri sekä tarpeen vaatiessa muut ministerit, jotka valtioneuvosto määrää. Jäsenenä valiokunnassa on lisäksi kulloinkin se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu. Asian käsittelyyn voi osallistua myös muu ministeri.

[1.1.2018-31.12.2999] Euroopan unionia koskevien asioiden valiokunnan (EU-ministerivaliokunta) puheenjohtaja-na on pääministeri sekä muina jäseninä valtioneuvoston määräämä valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, ulkoministeri, ulkomaankauppa-asioita käsittelemään määrätty ministeri, oikeusministeri, valtiovarainministeri, maa- ja metsätalousministeri ja elinkeinoministeri sekä tarpeen vaatiessa muut ministerit, jotka valtioneuvosto määrää. Jäsenenä valiokunnassa on lisäksi kulloinkin se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu. Asian käsittelyyn voi osallistua myös muu ministeri.

[7.4.2003-31.12.2999] Valiokunnan on valmistavasti käsiteltävä ne Euroopan unionissa päätettävät asiat, jotka pääministeri määrää käsiteltäviksi valiokunnassa tai jotka se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu, saattaa käsiteltäviksi valiokunnassa taikka joiden käsittelemistä valiokunnassa muutoin pidetään aiheellisena.

[7.4.2003-31.12.2999] Ahvenanmaan maakuntahallituksen puheenjohtajalla on oikeus tulla kuulluksi EU-ministerivaliokunnassa silloin, kun asia kuu-luu Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan tai se on muutoin maakunnalle erityisen tärkeä.

27 § [7.4.2003-31.12.2999] Raha-asiainvaliokunta

[7.4.2003-29.6.2011] Raha-asiainvaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtiovarainministeri ja kaksi muuta ministeriä, joista valtioneuvosto määrää toisen ja joista toisena on se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuluu. Tarpeen vaatiessa valtioneuvosto määrää vielä enintään kaksi ministeriä jäseniksi valiokuntaan. Jos valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on määrätty ministeri, hänkin on valiokunnan jäsen.

[30.6.2011-31.12.2999] Raha-asiainvaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtiovarainministeri ja kaksi muuta ministeriä, joista valtioneuvosto määrää toisen ja joista toisena on se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuluu. Tarpeen vaatiessa valtioneuvosto määrää vielä enintään kuusi ministeriä jäseniksi valiokuntaan. Jos valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on määrätty ministeri, hänkin on valiokunnan jäsen.

[7.4.2003-31.12.2999] Raha-asiainvaliokunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Yhden läsnä olevan jäsenen tulee olla valtiovarainministeriöstä.

[7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvosto määrää asiat, jotka niiden taloudellisen tai muun merkityksen vuoksi on ennen päätöksen tekemistä käsiteltävä raha-asiainvaliokunnassa.

28 § [7.4.2003-31.12.2999] Talouspoliittinen ministerivaliokunta

[7.4.2003-31.12.2007] Talouspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtiovarainministeri, valtioneuvoston määräämä valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, kauppa- ja teollisuusministeri, työministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä.

[1.1.2008-31.12.2999] Talouspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtiovarainministeri, valtioneuvoston määräämä valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, elinkeinoministeri, työministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä.

[7.4.2003-31.12.2999] Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa on valmistavasti käsiteltävä asiat, jotka koskevat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) kokonaistaloudellista kehitystä sekä yleisiä talouspoliittisia toimenpiteitä;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) julkisen talouden kehityksen pääsuunta-viivoja;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) muita talouspoliittisia toimenpiteitä siinä laajuudessa kuin pääministeri määrää.

29 § [7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston kanslian lausunto

[7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston kanslian lausunto on hankittava silloin, kun muutetaan ministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksiä ministeriön tehtävistä.

29 a § [1.1.2016-31.12.2999] Hallituksen esityksiä koskevien tietojen sekä esitysluonnosten toimittaminen

[1.1.2016-31.12.2999] Asianomaisen ministeriön on toimitettava tiedot valmisteilla olevista hallituksen esityksistä hallituksen lainsäädäntösuunnitelmaa varten valtioneuvoston kansliaan.

[1.1.2016-31.12.2999] Luonnokset hallituksen esityksiksi on toimitettava valtioneuvoston kansliaan.

[1.1.2016-31.12.2999] Valtioneuvoston kanslia voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitetuista tiedoista, niiden muodosta ja niiden toimittamisessa noudatettavista menettelyistä.

30 § [7.4.2003-31.12.2999] Laintarkastus

[7.4.2003-31.12.2999] Laki- ja asetusehdotukset on toimitettava oikeusministeriöön tarkastettaviksi, jollei asian kiireellisyydestä välttämättä muuta johdu. Tarkastettavaksi ei kuitenkaan tarvitse toimittaa asetusehdotusta, jos asia on yleiseltä merkitykseltään vähäinen.

31 § [7.4.2003-31.12.2999] Valtiovarainministeriön lausunto

[7.4.2003-31.12.2999] Valtiovarainministeriön lausunto on hankittava silloin, kun jonkin muun ministeriön valmisteltavana olevalla asialla on huomattava kansantaloudellinen tai valtiontaloudellinen merkitys.

[7.4.2003-31.12.2999] Valtiovarainministeriön lausunto on hankittava myös silloin, kun on tarvetta saattaa raha-asiainvaliokunnan käsiteltäväksi talousarviokäsittelystä erillisenä määrärahan talousarvioesitykseen ottamista tai talousarviossa olevan määrärahan käyttöperusteiden muuttamista koskeva asia.

[7.4.2003-31.12.2999] Ministeriön on annettava valtiovarainministeriölle kansan- ja valtiontaloudellisten seikkojen arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot, ennen kuin kansan- tai valtiontaloudellisesti merkittävä asia esitellään päätöksentekoa taikka raha-asiainvaliokunnan tai talouspoliittisen ministerivaliokunnan valmistelevaa käsittelyä varten, ja neuvoteltava tarpeen mukaan asiasta valtiovarainministeriön kanssa.

32 § [7.4.2003-31.12.2999] Esittelylupa toiselta ministeriöltä

[7.4.2003-31.12.2999] Toimivaltaiselta ministeriöltä on pyydettävä lupa esittelemiseen silloin, kun ministeriössä käsiteltävänä oleva asia kuuluu toisen ministeriön toimialaan.

5 luku [7.4.2003-31.12.2999] Asioiden käsittely valtioneuvostossa ja ministeriöissä

33 § [7.4.2003-31.12.2999] Käsittelyn lykkääminen

[7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston jäsen voi saada asian käsittelyn yleisistunnossa lykätyksi seuraavaan istuntoon asiaan perehtymistä varten.

[7.4.2003-6.7.2003] Kukin valtioneuvoston jäsen voi käyttää 1 momentissa säädettyä oikeutta samassa asiassa vain kerran ja vain osallistuessaan asian käsittelyyn ensimmäistä kertaa.

[7.7.2003-31.12.2999] Kukin valtioneuvoston jäsen voi käyttää 1 momentissa säädettyä oikeutta samassa asiassa vain kerran.

[7.4.2003-31.12.2999] Asian käsittelyä voidaan lykätä enintään kolme kertaa.

34 § [7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston esittelijät

[7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston esittelijöistä säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa. Valtioneuvosto voi lisäksi määrätä esittelijäkseen ministeriön virkamiehen, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon ja jota voidaan pitää tehtävään soveltuvana.

35 § [7.4.2003-31.12.2999] Ministeriön esittelijät

[7.4.2003-31.12.2999] Ministeriössä esittelevät asioita valtioneuvoston esittelijöinä toimivat ministeriön virkamiehet ja ne virkamiehet, joiden tehtäviin se on säädetty kuuluvaksi, sekä ne ministeriön muut virkamiehet, jotka ministeriö siihen on määrännyt.

36 § [7.4.2003-31.12.2999] Päätösvallan siirtäminen virkamiehelle

[7.4.2003-31.12.2999] Ministerin ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa.

[7.4.2003-31.12.2999] Ministeriön esittelijöinä toimivien virkamiesten ratkaistaviksi voidaan antaa asiat, jotka eivät ole yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä ja jotka koskevat:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) määrärahojen jakoa, lupien myöntämistä, tukien antamista ja muuta niihin rinnastettavaa päätöksentekoa;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) tulostavoitteiden asettamista, ministeriön toimintaan käytettäviä määrärahoja, henkilöstöhallintoa sekä muuta sisäistä hallintoa ja järjestystä;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) ministeriön lausunnon antamista;

[7.4.2003-31.12.2999] 4) hallinnonalan määräyksiä ja ohjeita.

37 § [7.4.2003-31.12.2999] Oikeus päätösvallan pidättämiseen

[7.4.2003-31.12.2004] Valtiosihteeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä ja kansliapäällikkö sekä alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö voivat pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka heidän alaisensa muutoin saisi ratkaista.

[1.1.2005-31.12.2999] Pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri, valtiosihteeri kansliapäällikkönä ja kansliapäällikkö sekä alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö voivat pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka heidän alaisensa muutoin saisi ratkaista.

38 § [7.4.2003-31.12.2999] Ratkaisu ilman esittelyä

[7.4.2003-31.12.2999] Asia ratkaistaan ministeriössä virkamiehen esittelystä, jollei asia koske ainoastaan rekisteröinti- tai kirjaamistoimenpidettä. Palvelussuhdetta koskevia asioita lukuun ottamatta esittelyä ei kuitenkaan tarvita asioissa, jotka koskevat ministeriön sisäistä henkilöstö- tai taloushallintoa.

39 § [7.4.2003-31.12.2999] Pöytäkirja

[7.4.2003-31.12.2999] Esittelystä tasavallan presidentille, valtioneuvoston yleisistunnosta sekä valtioneuvoston valiokunnista pidetään pöytäkirjaa.

[7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston pöytäkirjan tarkastaa ja oikeaksi vahvistaa esittelijä, minkä jälkeen pöytäkirja toimitetaan ministerin tarkastettavaksi. Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä.

[7.4.2003-31.12.2999] Valiokunnan pöytäkirjan vahvistaa oikeaksi valiokunnan sihteeri.

40 § [7.4.2003-31.12.2999] Oikeuskanslerin tarkastus

[7.4.2003-31.12.2999] Oikeuskanslerin tarkastettaviksi on jokaiselta kuukaudelta kahden seuraavan kuukauden kuluessa toimitettava tasavallan presidentin esittelyjen ja valtioneuvoston yleisistuntojen pöytäkirjat.

41 § [7.4.2003-31.12.2999] Toimituskirja

[7.4.2003-31.12.2999] Toimituskirja valtioneuvoston yleisistunnossa tehdystä päätöksestä tai päätöstä koskeva kirjallinen ilmoitus on sen ministerin allekirjoitettava, jonka alaan asia kuuluu, ja asianomaisen esittelijän varmennettava.

[7.4.2003-31.12.2999] Toimituskirja tai kirjallinen ilmoitus ministerin tai virkamiehen ratkaisemasta asiasta on ratkaisijan allekirjoitettava ja esittelijän varmennettava. Jos virkamies on ratkaissut asian ilman esittelyä, hän allekirjoittaa toimituskirjan yksin.

[7.4.2003-31.12.2999] Varmentaja vastaa siitä, että toimituskirja tai ilmoitus on päätöksen mukainen.

41 a § [1.3.2012-31.12.2999] Eräiden asiakirjojen allekirjoittaminen

[1.3.2012-1.2.2017] Eduskunnalle annettavan hallituksen esityksen, kertomuksen  ja kirjelmän allekirjoittaa valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana toiminut ministeri ja varmentaa se ministeri, jonka alaan asia kuuluu. Jos asia kuuluu valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana asiasta päätettäessä toimineen ministerin alaan, asiakirjan varmentaa kuitenkin asian esittelijä.

[2.2.2017-31.12.2999] Eduskunnalle annettavan hallituksen kertomuksen ja kirjelmän allekirjoittaa valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana toiminut ministeri ja varmentaa se ministeri, jonka alaan asia kuuluu. Jos asia kuuluu valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana asiasta päätettäessä toimineen ministerin alaan, asiakirjan varmentaa kuitenkin asian esittelijä. Hallituksen esityksiä sekä valtioneuvoston kirjelmiä, selontekoja ja tiedonantoja koskevan valtioneuvoston yleisistunnon yhteisen päätösasiakirjan allekirjoittaa valtioneuvoston yleisistunnon puheenjohtajana toiminut ministeri ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

6 luku [7.4.2003-31.12.2004] Ministeriön virkamiehiä koskevat sään- nökset

6 luku [1.1.2005-31.12.2999] Ministeriön virkamiehiä koskevat säännökset

42 § [7.4.2003-31.12.2999] Virkamiesten nimittämistoimivalta

[7.4.2003-29.2.2012] Ministeriön virkamiehistä valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, ylijohtajan ja muun johtajan, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, finanssineuvoksen, budjettineuvoksen ja muun neuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.

[1.3.2012-31.12.2999] Ministeriön virkamiehistä valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, kansliapäällikön, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, ylijohtajan ja muun johtajan, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, finanssineuvoksen, budjettineuvoksen ja muun neuvoksen sekä neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.

[7.4.2003-29.2.2012] Nimittämisestä ulkoasiainhallinnon virkoihin säädetään erikseen.

43 § [7.4.2003-31.12.2999] Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

[7.4.2003-31.12.2999] Kelpoisuusvaatimuksena on:

[7.4.2003-31.12.2999] 1) valtiosihteerillä ylempi korkeakoulututkinto tai muuten hankittu pätevyys sekä tehtävän edellyttämä kokemus;

[7.4.2003-30.4.2011] 2) valtiosihteerillä kansliapäällikkönä, kansliapäälliköllä, alivaltiosihteerillä, osastopäälliköllä ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

[1.5.2011-30.4.2015] 2) valtiosihteerillä kansliapäällikkönä, kansliapäälliköllä, alivaltiosihteerillä, osastopäälliköllä ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

[7.4.2003-31.12.2999] 3) apulaisosastopäälliköllä, toimistopäälliköllä ja muulla yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

[7.4.2003-30.6.2014] 4) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

[1.7.2014-31.12.2999] 4) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

[7.4.2003-31.12.2999] Lisävaatimuksista säädetään ministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

[7.4.2003-31.12.2999] Muiden kuin 1 momentissa mainittujen virkamiesten samoin kuin ulkoasiainhallinnon virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään erikseen.

44 § [7.4.2003-31.12.2999] Valtiosihteerin tehtävät

[7.4.2003-31.12.2004] Pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tehtävänä on pääministerin lähimpänä apuna:

[1.1.2005-31.12.2999] Ministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin tehtävänä on ministerin apuna ja edustajana:

[7.4.2003-31.12.2004] 1) edistää ja seurata hallitusohjelman toteutumista;

[1.1.2005-31.12.2999] 1) edistää ja seurata ministerin toimialalla hallitusohjelman toteuttamista;

[7.4.2003-31.12.2004] 2) johtaa pääministerin apuna asioiden valmistelua;

[1.1.2005-31.12.2999] 2) ohjata ministerin apuna asioiden valmistelua ministerin toimialalla;

[7.4.2003-31.12.2004] 3) huolehtia yhteistyöstä ministeriöiden kanssa;

[1.1.2005-31.12.2999] 3) huolehtia yhdessä kansliapäällikön kanssa ministeriön ja muiden hallinnonalojen yhteistyöstä;

[7.4.2003-31.12.2004] 4) käsitellä ne asiat, jotka pääministeri hänelle antaa.

[1.1.2005-31.12.2999] 4) avustaa ministeriä kansainvälisten tehtävien ja etenkin EU-asioiden valmistelussa;

[1.1.2005-31.12.2999] 5) edustaa ministeriä hänen toimeksiantojensa mukaisesti;

[1.1.2005-31.12.2999] 6) hoitaa muut tehtävät, jotka ministeri hänelle antaa.

44 a § [1.1.2005-30.4.2015] Valtiosihteerin toimiala

44 a § [1.5.2015-31.12.2999] Valtiosihteerin nimittäminen ja toimiala

[1.1.2005-30.4.2015] Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan myös niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita.

[1.5.2015-31.12.2999] Valtiosihteerin nimityksen esittelee valtioneuvoston kanslia. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita.

[1.1.2005-31.12.2999] Määräys annetaan nimittämiskirjassa.

[1.1.2005-31.12.2999] Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa.

45 § [7.4.2003-31.12.2999] Kansliapäällikön tehtävät

[7.4.2003-31.12.2004] Kansliapäällikön tulee johtaa ja valvoa ministeriön toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

[1.1.2005-31.12.2999] Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

[7.4.2003-31.12.2004] 1) vastata ministeriön toimivuudesta ja huolehtia, että ministeriön tehtävät hoidetaan tuloksekkaasti;

[1.1.2005-31.12.2999] 1) vastata ministeriön toiminnasta ja huolehtia, että sen tehtävät hoidetaan tuloksekkaasti;

[7.4.2003-31.12.2999] 2) huolehtia lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä;

[7.4.2003-31.12.2004] 3) vastata ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta;

[1.1.2005-29.2.2012] 3) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriön sisällä;

[1.3.2012-31.12.2999] 3) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriössä sekä virkamiesyhteistyön järjestämisestä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa;

[7.4.2003-31.12.2004] 4) vastata ministeriön hallinnonalan organisaation ylläpidosta ja kehittämisestä;

[1.1.2005-31.12.2999] 4) johtaa ja kehittää ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa;

[7.4.2003-31.12.2004] 5) johtaa ja kehittää ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa;

[1.1.2005-31.12.2999] 5) vastata ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta;

[7.4.2003-31.12.2004] 6) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriön sisällä.

[1.1.2005-30.4.2007] 6) vastata ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä.

[1.5.2007-31.12.2999] 6) vastata ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä;

[1.5.2007-31.12.2999] 7) huolehtia ministeriön ja sen hallinnonalan yleisestä turvallisuudesta sekä varautumisesta.

[1.5.2018-31.12.2999] Lisäksi kansliapäällikön tehtävänä on yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toiminnan kanssa.

45 a § [1.1.2005-31.12.2999] Ministerin erityisavustaja

[1.1.2005-31.12.2999] Erityisavustajan nimittää pääministeri ministerin esityksestä.

[1.1.2005-31.12.2999] Erityisavustaja suorittaa ministerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriön esittelijänä.

[1.1.2005-31.12.2999] Erityisavustajalle on annettava ne tiedot, jotka hän tarvitsee tehtävänsä hoitamiseksi. Erityisavustajan on annettava virkamiehelle tämän tehtävien hoitamiseen tarvitsemat tiedot.

[1.1.2005-31.12.2999] Erityisavustajalla on oikeus osallistua ministeriön johtoryhmän kokouksiin sekä muihin suunnittelu- ja valmistelukokouksiin.

7 luku [7.4.2003-31.12.2999] Erinäiset säännökset

46 § [7.4.2003-31.12.2999] Avoimen kirjeen julkaiseminen

[7.4.2003-31.12.2999] Valtioneuvoston jäsenen nimittämistä koskeva tasavallan presidentin avoin kirje julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

47 § [7.4.2003-28.2.2015] Kirjaamo ja arkisto

[7.4.2003-28.2.2015] Ministeriöiden tulee vastaanottaa, rekisteröidä ja arkistoida saapuvat kirjeet ja muut asiakirjat siten kuin arkistolaissa (831/1994) ja julkisuuslainsäädännössä edellytetään. Ministeriön asiakirjoista on pyydettäessä annettava oikeiksi todistetut jäljennökset.

48 § [7.4.2003-31.12.2999] Voimaantulo

[7.4.2003-31.12.2999] Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2003.

[7.4.2003-31.12.2999] Tällä asetuksella kumotaan 18 päivänä joulukuuta 1995 annettu valtioneuvoston ohjesääntö (1522/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.