TP asetus sotilaskäskyt ym nyt

Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa on säädöskokoelman asetus (1089/2007) verrattaessa pitää huomata, että tähän on tehty kaksi muutosta, eikä siitä ole ajantasaista versiota. Katso säädösmuutokset ja vertaa.

Asetuksen sisältö nyt

1 § Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa puolustusvoimain komentajan ja alempien sotilasesimiesten kesken.

2 § Käskyvaltasuhteet

Rikoslain (39/1889) 45 luvun 27 §:ssä tarkoitettu sotilas on sotilaskäskyasioissa sotilasesimiehensä alainen.

Pääesikunnan päällikkö, maavoimien komentaja, merivoimien komentaja, ilmavoimien komentaja ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori ovat sotilaskäskyasioissa välittömästi puolustusvoimain komentajan alaisia.

Varuskunnan päällikkö, sotilaslaitoksen johtaja, joukko-osaston komentaja ja muun hallintoyksikön päällikkö ovat sotilaskäskyasioissa puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 28 §:n 2 momentissa säädetyn alaisuussuhteensa mukaisesti pääesikunnan päällikön, maavoimien komentajan, merivoimien komentajan tai ilmavoimien komentajan alaisia.

3 § Pääesikunnan päällikön ratkaisuvalta

Pääesikunnan päällikkö ratkaisee puolustushaarojen yhteistä poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat ja suoraan pääesikunnan alaisina olevien hallintoyksiköiden sotilaallista toimintaa koskevat sotilaskäskyasiat.

4 § Puolustushaaran komentajan ratkaisuvalta

Maavoimien komentaja, merivoimien komentaja ja ilmavoimien komentaja ratkaisevat puolustushaaraansa sekä suoraan alaistensa hallintoyksiköiden sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat.

5 § Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin ratkaisuvalta

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori ratkaisee Maanpuolustuskorkeakoulun sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat.

6 § Sotilasläänin komentajan ratkaisuvalta

Sotilasläänin komentaja ratkaisee alaisensa sotilasläänin, muun kuin joukko-osaston kokoonpanoon kuuluvan aluetoimiston, joukko-osaston ja maavoimien maakuntajoukon sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat.

7 § Sotilaslaitoksen johtajan ja joukko-osaston komentajan ratkaisuvalta

Sotilaslaitoksen johtaja tai joukko-osaston komentaja ratkaisee alaisensa sotilaslaitoksen, joukko-osaston tai maakuntajoukon sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat. Joukko-osaston komentaja ratkaisee joukko-osaston kokoonpanoon kuuluvan aluetoimiston sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautumista koskevat sotilaskäskyasiat.

8 § Toimivallan siirtäminen

Sotilasesimies voi sotilaskäskyllä siirtää sotilaskäskyasiain toimivaltaansa alaiselleen sotilasesimiehelle.

9 § Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.