TP asetus sotilasarvoista ym nyt

Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta on säädöskokoelmassa asetus 1490/2007. Se perustuu lakiin puolustusvoimista ja kuvaa eri tilanteissa käytettävät sotilasarvot ja niiden arvojärjestyksen.

Asetuksen sisältö nyt

1 luku Yleiset säännökset

1 § Sotilas- ja palvelusarvon tarkoitus

Sotilaallista esimiesasemaa sekä sotilaan koulutusta, virka-asemaa ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla.

Palvelusarvoa voidaan 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa käyttää sotilasarvon sijasta sotilastehtävässä palveltaessa.

2 § Sotilasarvot

Sotilasarvot ovat:

1) sotamies;

2) korpraali, ylimatruusi;

3) alikersantti;

4) kersantti;

5) ylikersantti;

6) vääpeli, pursimies;

7) ylivääpeli, ylipursimies;

8) sotilasmestari;

9) vänrikki, aliluutnantti;

10) luutnantti;

11) yliluutnantti;

12) kapteeni, kapteeniluutnantti;

13) majuri, komentajakapteeni;

14) everstiluutnantti, komentaja;

15) eversti, kommodori;

16) prikaatikenraali, lippueamiraali;

17) kenraalimajuri, kontra-amiraali;

18) kenraaliluutnantti, vara-amiraali;

19) kenraali, johon voidaan liittää aselajia osoittava etuliite, ja amiraali.

Sotamiehen sotilasarvon sijasta voidaan käyttää puolustushaara- ja aselaji- tai joukkokohtaisia arvoja, siten kuin puolustusvoimain komentaja niistä sotilaskäskyasiana erikseen määrää.

3 § Palvelusarvot

Palvelusarvot vastaavat nimikkeiltään 2 §:ssä lueteltuja sotilasarvoja, jollei jäljempänä toisin säädetä

Puolustusvoimain komentaja määrää sotilaskäskyasiana muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen palvelusarvojen rinnastamisesta sotilasarvoihin sekä tarvittaessa palvelusarvosta siirryttäessä puolustushaarasta toiseen.

4 § Keskinäinen arvojärjestys

Samassa tai rinnasteisessa sotilas- tai palvelusarvossa olevien keskinäinen arvojärjestys määräytyy ylentämisajankohdan tai palvelusarvon antamisajankohdan mukaan siten kuin puolustusvoimain komentaja siitä sotilaskäskyasiana tarkemmin määrää.

2 luku Puolustusvoimien virassa palvelevan sotilas- ja palvelusarvo

5 § Upseerina tai määräaikaisena reserviupseerina palvelevan sotilasarvo

Upseerina palvelevan sotilasarvo on:

1) luutnantti;

2) yliluutnantti;

3) kapteeni tai kapteeniluutnantti;

4) majuri tai komentajakapteeni;

5) everstiluutnantti tai komentaja;

6) eversti tai kommodori;

7) prikaatikenraali tai lippueamiraali;

8) kenraalimajuri tai kontra-amiraali;

9) kenraaliluutnantti tai vara-amiraali; taikka

10) kenraali tai amiraali.

Määräaikaisena reserviupseerina palvelevan sotilasarvo on vänrikki, aliluutnantti, luutnantti tai yliluutnantti.

6 § Opistoupseerina palvelevan sotilasarvo

Opistoupseerina palvelevan sotilasarvo on:

1) luutnantti;

2) yliluutnantti; taikka

3) kapteeni tai kapteeniluutnantti.

7 § Erikoisupseerin virassa palvelevan sotilas- ja palvelusarvo

Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävässä erikoisupseerin virassa palvelevan sotilasarvo on 5 §:ssä mainittu sotilasarvo, johon on liitetty puolustusvoimain komentajan vahvistama toimialaa osoittava etuliite.

Muuta tutkintoa edellyttävässä erikoisupseerin virassa palvelevan tai sotilaskapellimestarin sotilasarvo on 5 §:n 1―5 kohdassa mainittu sotilasarvo, johon on liitetty puolustusvoimain komentajan vahvistama toimialaa osoittava etuliite.

Sotilasteknikon tehtävässä palvelevan sotilasarvo on kuitenkin 6 §:n 1―3 kohdassa mainittu sotilasarvo, johon on liitetty etuliite teknikko.

8 § Sotilaspappina ja sotilasvirkamiehenä palvelevan palvelusarvo

Sotilaspappina palvelevan palvelusarvo on sotilaspastori, kenttärovasti tai kenttäpiispa.

Sotilasvirkamiehenä palvelevan palvelusarvo on sotilasvirkamies 1 luokka, sotilasvirkamies 2 luokka tai sotilasvirkamies 3 luokka.

9 § Aliupseerina ja määräaikaisena aliupseerina palvelevan palvelusarvo

Aliupseerina tai määräaikaisena aliupseerina palvelevan palvelusarvo on:

1) sotilasammattihenkilö;

2) kersantti;

3) ylikersantti;

4) vääpeli tai pursimies;

5) ylivääpeli tai ylipursimies; taikka

6) sotilasmestari.

3 luku Muut sotilas- ja palvelusarvot

10 § Reserviin tai varareserviin kuuluvan sotilasarvo

Reserviin tai varareserviin kuuluvan:

1) miehistön sotilasarvo on sotamies, korpraali tai ylimatruusi;

2) aliupseerin sotilasarvo on alikersantti, kersantti, ylikersantti, vääpeli tai pursimies, ylivääpeli tai ylipursimies sekä sotilasmestari;

3) upseerin sotilasarvo on vänrikki tai aliluutnantti, luutnantti, yliluutnantti, kapteeni tai kapteeniluutnantti, majuri tai komentajakapteeni, everstiluutnantti tai komentaja, eversti tai kommodori, prikaatikenraali tai lippueamiraali, kenraalimajuri tai kontra-amiraali, kenraaliluutnantti tai vara-amiraali taikka kenraali tai amiraali;

4) erikoisupseerin sotilasarvo on 7 §:ssä mainittu sotilasarvo.

11 § Varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan sotilasarvo

Varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan sotilasarvo on sotamies, korpraali tai ylimatruusi, alikersantti tai kersantti.

12 § Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijan palvelusarvo

Upseerin virkaan opiskelevan Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijan palvelusarvo on kadetti, kadettialikersantti, kadettikersantti, kadettiylikersantti taikka kadettivääpeli tai kadettipursimies.

4 luku Ylentäminen ja palvelusarvon antaminen

13 § Upseerina, opistoupseerina, erikoisupseerina tai määräaikaisena reserviupseerina palvelevan ylentämisen yleiset edellytykset

Upseerina, opistoupseerina, erikoisupseerina tai määräaikaisena reserviupseerina palvelevan ylentämisen edellytyksenä on, että ylennettävällä on ollut lähinnä alempi sotilasarvo vähintään kaksi vuotta, kenraalimajuriksi tai kontra-amiraaliksi ylennettäessä kuitenkin prikaatikenraalin tai everstin taikka lippueamiraalin tai kommodorin sotilasarvossa taikka edellä mainituissa sotilasarvoissa yhteensä vähintään kaksi vuotta.

Edellä 1 momentissa säädetystä vähimmäisajasta voidaan erityisestä syystä poiketa.

Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävässä erikoisupseerin virassa palveleva voidaan erityisestä syystä koulutuksensa ja tehtävänsä perusteella ylentää suoraan kapteenia tai kapteeniluutnanttia vastaavaan erikoisupseerin sotilasarvoon.

14 § Palvelusarvon antamisen yleiset edellytykset

Palvelusarvon antamisen yleisenä edellytyksenä on määräys palvelusarvoa vastaavaan sotilastehtävään.

Ylemmän palvelusarvon antamisen edellytyksenä aliupseerina palvelevalle on, että palvelusarvon saavalla on ollut lähinnä alempi aliupseerin palvelusarvo vähintään kaksi vuotta.

Edellä 2 momentissa säädetystä vähimmäisajasta voidaan erityisestä syystä poiketa.

15 § Reserviin tai varareserviin kuuluvan ja varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan ylentämisen edellytykset

Edellä 10 ja 11 §:ssä tarkoitettuihin sotilasarvoihin ylentämisen edellytyksenä on, että ylennettävä on saanut puolustusvoimain komentajan tarkemmin määräämällä tavalla ylemmän sotilasarvon mukaista tehtävää vastaavan koulutuksen ja että hän on muutenkin ominaisuuksiltaan ylennettäväksi sopiva.

5 luku Toimivaltuussäännökset

16 § Toimivalta sotilasarvoon ylentämiseen ja palvelusarvon antamiseen

Toimivallasta ylentää upseerin, erikoisupseerin ja eräisiin opistoupseerin sotilasarvoihin sekä antaa kenraalin sotilasarvoa vastaava palvelusarvo säädetään puolustusvoimista annetun lain 40 §:n 1 momentissa.

Sotilaspappina tai sotilasvirkamiehenä palvelevan palvelusarvon antaa puolustusvoimain komentaja.

Aliupseerina ja määräaikaisena aliupseerina palvelevan ylentää sotilasmestariksi ja sitä vastaavan palvelusarvon antaa pääesikunnan päällikkö, ylivääpeliksi ja ylipursimieheksi ylentää ja niitä vastaavan palvelusarvon antaa maavoimien, ilmavoimien tai merivoimien komentaja tai Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja tai puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö. Vääpeliksi ja pursimieheksi sekä niitä alempiin sotilasarvoihin ylentää sekä niitä vastaavan palvelusarvon antaa joukko-osaston komentaja tai muu hallintoyksikön päällikkö.

Puolustusvoimien palveluksessa olevan siviilihenkilön ylentää sotilasmestariksi pääesikunnan päällikkö ja ylivääpeliksi ja ylipursimieheksi maavoimien, merivoimien tai ilmavoimien komentaja tai Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja tai puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö. Vääpeliksi ja pursimieheksi sekä niitä alempaan sotilasarvoon ylentää joukko-osaston komentaja tai muu hallintoyksikön päällikkö.

Edellä 12 §:ssä tarkoitetun Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijan palvelusarvon antaa Kadettikoulun, Maasotakoulun, Merisotakoulun tai Ilmasotakoulun johtaja.

Reserviin ja varareserviin kuuluvan ylentää miehistön ja aliupseerin sotilasarvoihin aluetoimiston päällikkö. Edellä 10 §:n 1 kohdassa ja 11 §:ssä tarkoitettuihin sotilasarvoihin ylentää joukko-osaston komentaja tai muu hallintoyksikön päällikkö.

17 § Puolustusministeriön virkamiehen ylentäminen

Mitä tässä asetuksessa säädetään sotilaana palvelevan ylentämisestä, sovelletaan myös sellaiseen puolustusministeriön virkamieheen, jonka viran ehdottomana kelpoisuusvaatimuksena on kelpoisuus sotilasvirkaan.

Puolustusministeriön siviilihenkilöstön ylentämisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä 15 ja 16 §:ssä säädetään.

18 § Kriisinhallintaorganisaatiossa tai muussa ulkomaanpalveluksessa sotilastehtävässä palvelevan palvelusarvo

Pääesikunta vahvistaa sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 5 §:ssä tarkoitetussa kriisinhallintaorganisaatiossa palvelevien palvelusarvot. Palvelusarvon antaa mainitun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu tehtävään määräävä viranomainen. Puolustusvoimista annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettua muuta kuin kenraalin sotilasarvoa vastaavan palvelusarvon ulkomaanpalvelukseen antaa puolustusvoimain komentaja.

Kriisinhallintajoukon komentaja voi lisäksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa tarkoitetun palvelussuhteen ajaksi antaa reserviin kuuluvalle hänelle 1 momentin mukaisesti vahvistettua varsinaista palvelusarvoaan ylemmän miehistön tai aliupseerin palvelusarvon

Muussa ulkomaanpalveluksessa sotilastehtävässä palvelevalle, jonka palvelussuhteeseen ei sovelleta 1 momentissa mainittua lakia, voidaan palveluksen ajaksi antaa palvelusarvona hänen varsinaista sotilasarvoaan ylempi sotilasarvo.

6 luku Puolustusvoimien tunnuskuva

19 § Tunnuskuvan yleiskuvaus

Puolustusvoimien tunnuskuvana on tornin päällikkeenä Suomen valtakunnan vaakunan leijona kruunuineen ja varuksineen ilman ruusukkeita.

20 § Tunnuskuvan värit

Tunnuskuvaa voidaan käyttää monivärisenä tai kaksivärisenä.

Käytettäessä tunnuskuvaa monivärisenä torni on punainen sekä leijona kruunuineen ja varuksineen sekä aseiden kahvat ja käsivarsihaarniskan nivelet ovat joko kullanväriset tai keltaiset sekä aseiden terät ja käsivarsihaarniska vastaavasti joko hopeanväriset tai valkoiset.

Käytettäessä tunnuskuvaa kaksivärisenä leijona on joko valkoinen tai taustan värinen sekä torni vastaavasti joko musta tai muun värinen. Oheisissa kuvissa tunnuskuva on monivärisenä ja mustavalkoisena.

21 § Tunnuskuvalle asetetut vaatimukset

Tunnuskuvan on oltava täsmällinen ja sen mittasuhteiden on oltava oikeat. Lisäksi sen on oltava kooltaan oikeassa suhteessa sijaintipaikkaansa nähden ja heraldisesti oikein sijoitettu.

22 § Tunnuskuvan käyttö puolustusvoimien omaisuuden merkitsemiseen

Tunnuskuvan tornikuviota ilman Suomen valtakunnan vaakunan leijonaa mahdollisine lyhyine esineeseen liittyvine tunnistetietoineen voidaan käyttää puolustusvoimien omaisuuden ja puolustusvoimien hallussa olevan omaisuuden merkitsemiseen.

7 luku Voimaantulo

23 § Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.