PLM asetus luvista ja tauluista ym

Puolustusministeriön asetus oleskelu- ja vierailuluvista, kieltotauluista, vartio- ja päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutuksesta sekä ammattisotilaan perustaidoista ja kunnosta on säädöskokoelman asetus (1253/2007)

Asetuksen sisältö nyt

1 luku Yleiset säännökset

1 § Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tarkemmin puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 15 §:n 3-5 momentissa tarkoitetusta oleskelu- ja vierailuluvasta, 15 §:n 7 momentissa tarkoitetuista kieltotauluista, 19-22 §:ssä tarkoitetun vartio- tai päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutuksesta sekä 43 §:ssä tarkoitettujen ammattisotilaan perustaitojen ja kunnon arvioimisesta

2 luku Oleskelu- ja vierailulupa sekä kieltotaulut

2 § Oleskelu- ja vierailulupa

Puolustusvoimat voi vaatia oleskelu- tai vierailuluvan puolustusvoimien käytössä olevalla alueella tai kohteessa liikkuvalta, kun liikkumista alueella tai kohteessa on puolustusvoimista annetun lain 15 §:n 1 tai 2 momentin perusteella rajoitettu tai se on kielletty.

Oleskelu- tai vierailulupa on:

1) lupatodistus;

2) vierailijakortti;

3) kuvaton vieraskortti; tai

4) tilapäinen vierailulupa.

3 § Lupatodistus

Lupatodistus myönnetään vähintään 15-vuotiaalle, jolla on puolustusvoimista annetun lain 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu työtehtävistä, asumisesta tai vastaavasta syystä johtuva perusteltu pitkäaikainen tarve säännölliseen liikkumiseen puolustusvoimien käytössä olevalla alueella. Lupatodistus myönnetään enintään viideksi vuodeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun henkilön tosiasiallinen tarve alueella liikkumiseen päättyy.

4 § Vierailijakortti

Vierailijakortti myönnetään henkilölle, jolla on 3 §:ssä tarkoitettua liikkumistarvetta lyhytaikaisempi tarve liikkua puolustusvoimien käytössä olevalla alueella. Vierailijakortti myönnetään enintään 12 kuukaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun henkilön tosiasiallinen tarve liikkumiseen alueella päättyy.

5 § Kuvaton vieraskortti

Kuvaton vieraskortti myönnetään puolustusvoimien pysyvässä tai tilapäisessä käytössä olevalle alueelle tapahtuvaa lyhytaikaista vierailua varten, joka tapahtuu sotilasviranomaisen kutsusta ja sotilasviranomaista edustavan seurassa.

Tässä pykälässä tarkoitettu lupa on voimassa vierailun keston ajan ja lupaa koskeva todistus on palautettava vierailun järjestäjälle vierailun loputtua. Tässä pykälässä tarkoitettu lupa myönnetään enintään yhdeksi kuukaudeksi.

6 § Tilapäinen vierailulupa

Tilapäinen vierailulupa myönnetään henkilölle, jonka lyhytaikainen puolustusvoimien pysyvässä tai tilapäisessä käytössä olevalla alueella liikkuminen perustuu perhesuhteisiin tai vastaaviin tilanteisiin.

Tässä pykälässä tarkoitettu lupa on voimassa vierailun keston ajan ja lupaa koskeva todistus on palautettava vierailun järjestäjälle vierailun loputtua. Tässä pykälässä tarkoitettu lupa myönnetään enintään yhdeksi kuukaudeksi.

7 § Oleskelu- tai vierailulupaa vastaava todistus ja virkatehtävissä toimivien oikeus liikkua puolustusvoimien käytössä olevalla alueella tai kohteessa

Henkilö, jolla on puolustusministeriön tai puolustusvoimien palkatulle henkilöstölle virka- tai palvelussuhteen perusteella myönnettävä kuvallinen henkilökortti, ei ole velvollinen hakemaan erillistä 2 §:ssä tarkoitettua oleskelu- tai vierailulupaa.

Varusmiehelle palveluksen ajaksi myönnetty varusmieskortti ja reserviläiselle kertausharjoituksen ajaksi myönnettävä reserviläiskortti toimivat 2 §:ssä tarkoitettuna oleskelu- tai vierailulupana.

Valtion ja kuntien viranomaiset eivät virkatehtävissään ole velvollisia hakemaan 2 §:ssä tarkoitettua oleskelu- tai vierailulupaa.

8 § Lupatodistusta ja vierailijakorttia koskeva hakemus

Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettua lupatodistusta tai vierailijakorttia koskevaan hakemukseen tulee sisältyä:

1) hakijan täydellinen nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, kansallisuus, kansalaisuudettomuus, kotivaltio, syntymävaltio, syntymäkotikunta, kotikunta, ammatti sekä osoite ja puhelinnumero tai muu yhteystieto;

2) yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön nimi ja yhteyshenkilö sekä puhelinnumero ja osoite;

3) perusteltu syy lupatodistuksen tai vierailijakortin tarpeeseen;

4) alue, toimipiste tai vastaava, jolle lupaa haetaan; sekä

5) tarpeen alkamisajankohta ja mahdollinen jo tiedossa oleva päättymisajankohta.

Lisäksi lupatodistusta koskevaan hakemukseen tulee sisältyä alle 15-vuotiaan, luvanhakijan talouteen kuuluvan alueella liikkuvan henkilön nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika.

Hakemus voidaan tehdä tarkoitukseen vahvistetulla lomakkeella.

9 § Kuvatonta vieraskorttia ja tilapäistä vierailulupaa koskeva hakemus

Edellä 5 ja 6 §:ssä tarkoitettua kuvatonta vieraskorttia ja tilapäistä vierailulupaa koskevaan hakemukseen tulee sisältyä:

1) hakijan täydellinen nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, osoite ja puhelinnumero tai muu yhteystieto;

2) yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön nimi; sekä

3) vierailun syy ja kesto.

10 § Kieltotaulut

Puolustusvoimista annetun lain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevat maa-alueet merkitään keltapohjaisin kieltotauluin, joissa kielletään pääsy alueelle ja ilmoitetaan kiellon rikkomisen rangaistavuudesta.

3 luku Vartio- tai päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutus

11 § Vartio- tai päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutukseen valitseminen

Vartio- tai päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutukseen valitaan tehtävään ominaisuuksiensa puolesta soveltuvia virkamiehiä. Virkamiehellä tarkoitetaan puolustusvoimien virassa palvelevaa sekä sitä, joka on nimitetty puolustusvoimissa määräaikaiseen virkasuhteeseen määrättynä sotilastehtävään.

12 § Vartio- tai päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutuksen järjestelyt

Pääesikunta ohjaa vartio- tai päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutuksen järjestelyjä.

Maavoimien esikunta järjestää vartio- tai päivystystehtävää suorittavien virkamiesten peruskoulutuksen.

Joukko-osastot ja muut hallintoyksiköt järjestävät vartio- tai päivystystehtävää suorittavien virkamiesten perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen.

13 § Vartio- tai päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutuksen sisältö

Vartio- tai päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutukseen sisältyy oikeudellista opetusta ja tehtävään liittyvän käytännön toiminnan opettelua ja harjoittelua siten, että koulutuksen suorittanut:

1) tuntee tehtäviä koskevat keskeiset oikeussäännöt;

2) hallitsee tehtävän edellyttämät käytännön toimenpiteet;

3) tuntee voimakeinojen käyttöä, hätävarjelua, pakkotilaa ja muita voimankäytön valtuuksia koskevat periaatteet;

4) on tehtävän edellyttämässä laajuudessa perehtynyt työturvallisuutta koskeviin säännöksiin; sekä

5) hallitsee hallussaan olevien voimankäyttövälineiden käytön.

4 luku Ammattisotilaan perustaitojen ja kunnon arvioiminen

14 § Ammattisotilaan perustaitojen ja kunnon testaus

Ammattisotilaan perustaidot ja kunto arvioidaan säännöllisesti testien ja terveystarkastuksen perusteella.

Jos ammattisotilaan perustaidot tai kunto eivät vastaa hänen tehtävänsä asettamia vaatimuksia, hänelle voidaan laatia ohjelma perustaitojen parantamiseksi tai kunnon kohottamiseksi.

5 luku Voimaantulo

15 § Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Edellä 10 §:ssä tarkoitetut kieltotaulut on otettava käyttöön viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010.