Lain puolustusvoimista muutos 262/2014

Lain puolustusvoimista muutos 262/2014

Muutettava versio laista

Muuttaa lain versiota 4 tullen voimaan 1.5.2014. Tiedot Finlexistä alkuperäinen säädös (262/2014).

Tulee osaksi versiota 5.

Muutoskokonaisuuden kuvailu tekstinä (säädöskokoelmasta)

muutetaan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 7 ja 8 §, 16 §:n 4 momentti sekä 37 §:n otsikko ja 3 momentti sekä

lisätään 19 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 840/2011, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 23 a § seuraavasti:

Muutossäädöksen teksti 1.5.2014

[Ei muutu] 2 luku Toimivalta

[Ei muutu] 7 § Sotilaskurinpito

[Päivitetään] Puolustusvoimien kurinpitovallasta säädetään sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa laissa (255/2014).

[Päivitetään] 8 § Rikostorjunta

[Päivitetään] Puolustusvoimien rikostorjunnasta säädetään sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa laissa.

[Ei muutu] 16 § Lupa- ja valvonta-asioiden rekisteri

[Päivitetään] Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

[Ei muutu] 19 § Henkilöllisyyden selvittäminen, henkilön poistaminen ja kiinniotto-oikeus

[Lisätään] Rikoslain 45 luvun alainen henkilö saadaan lisäksi ottaa kiinni, jos:

[Lisätään] 1) hänen lausumistaan uhkauksista tai muusta käyttäytymisestään voidaan päätellä hänen todennäköisesti syyllistyvän rikokseen; tai

[Lisätään] 2) hän on tuntematon ja kieltäytyy antamasta henkilöllisyytensä selvittämiseksi tarpeellisia tietoja niitä tiedustelevalle esimiehelle, järjestyspartiolle tai vartio- tai päivystystehtävää suorittavalle sotilaalle taikka antaa henkilöllisyydestään ilmeisesti virheellisen tiedon.

[Lisätään] 23 a § Joukko-osaston komentajan tarkastus- ja etsintäoikeus

[Lisätään] Puolustusvoimien palveluksessa olevaan henkilöön, joka ei ole rikoslain 45 luvun alainen, voidaan kohdistaa sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu etsintä ja tarkastus, jos on syytä epäillä kyseisessä momentissa mainittuja määräyksiä rikotun.

[Lisätään] Luvattomasti tai laittomasti hallussa pidettyyn puolustusvoimien omaisuuteen taikka huumausaineeseen tai alkoholijuomaan sovelletaan vastaavasti, mitä sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 25 §:n 2 momentissa säädetään.

[Ei muutu] 3 luku Puolustusvoimien organisaatio ja hallinto

[Päivitetään] 37 § Puolustusvoimien virkojen ja tehtävien kelpoisuusvaatimukset

[Päivitetään] Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä puolustusvoimien virkojen ja tehtävien erityisistä kelpoisuusvaatimuksista, kuten koulutuksesta, kokemuksesta sekä esimiestehtävässä edellytettävästä johtamistaidosta.